Høring – ny forskrift til fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår i denne høringen å opprette en egen forskrift til fagskoleloven med bestemmelser om innpassing, fritak, tilknytningskrav, fagskolepoeng og felles vurderingsuttrykk ved eksamen mv. Hovedhensikten med den foreslåtte forskriften er å bidra til mer fleksible overgangsmuligheter mellom fagskoleutdanninger og mellom fagskoleutdanning og annen utdanning både nasjonalt og internasjonalt, samt legge til rette for realkompetansevurdering. Departementet ber i høringen spesielt om synspunkt på bruk av termen ”fagskolepoeng”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.06.2013

Kunnskapsdepartementet foreslår i denne høringen å opprette en egen forskrift til fagskoleloven med bestemmelser om innpassing, fritak, tilknytningskrav, fagskolepoeng og felles vurderingsuttrykk ved eksamen mv. Hovedhensikten med den foreslåtte forskriften er å bidra til mer fleksible overgangsmuligheter mellom fagskoleutdanninger og mellom fagskoleutdanning og annen utdanning både nasjonalt og internasjonalt, samt legge til rette for realkompetansevurdering. Departementet ber i høringen spesielt om synspunkt på bruk av termen ”fagskolepoeng”.
(22.03.2013)

_____________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):

 

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 83Kb)

Forskrift til fagskoleloven — høringsutkast (PDF, 20Kb)

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


__________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. august 2013 Forskrift om fagskoleutdanning. Forskriften med tilhørende rundskriv F-05-13 er publisert på departementets nettsider (se lenke i høyre meny).

 

Vår ref.: 12/632

Høring – Ny forskrift til fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet viser til lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskole­loven) § 5 tredje ledd, hvor det står at departementet kan gi forskrift om kvalifikasjons­rammeverk, fritak for, eller innpassing av, annen likeverdig utdanning og kompetanse, fagskolepoeng som beskrivelse for normert studietid, og felles vurderings­uttrykk ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering.

Kunnskapsdepartementet fastsatte Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) 15. desember 2011, etter ordinær høring. Utkast til forskrift om NKR og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) ble sendt på høring 8. mai 2012, med frist for å avgi høringsuttalelser 1. juli 2012. Departementet vurderer nå høringsuttalelsene.

Vedlagt følger utkast til ny forskrift til fagskoleloven om innpassing, fritak, tilknytnings­krav, fagskolepoeng og felles vurderingsuttrykk ved eksamen mv. med merknader. Merknadene er ment som klargjøring og utfyllende informasjon til det som er regulert i forskriften.

Hovedhensikten med den foreslåtte forskriften er å bidra til mer fleksible overgangs­muligheter mellom fagskoleutdanninger og mellom fagskoleutdanning og annen utdanning både nasjonalt og internasjonalt. Et foreløpig forskriftsutkast ble forelagt Nasjonalt fagskoleråd på deres møte 24. oktober 2012, og departementet har mottatt flere innspill til utformingen av bestemmelsene i forskriften både på og etter dette møtet.

Det er fagskolen med godkjenning for en gitt utdanning som vil ha ansvar for tildeling av fagskolepoeng og vedtak om innpassing og fritak mv. i tråd med bestemmelsene i denne forskriften. Dersom fagskolene finner det hensiktsmessig, kan imidlertid de nasjonale faglige utvalgene for fagskoleutdanning konsulteres i saker om innpassing og fritak. I tillegg kan Nasjonalt fagskoleråd ved behov koordinere arbeid med fritaks- og innpassingsarbeid.

I det siste har det fra enkelte hold blitt uttrykt ønske om en endring i terminologi i forslaget til forskrift, ved at begrepet ”fagskolepoeng” erstattes av ”studiepoeng”. En slik endring betinger en forutgående endring i § 5 i fagskoleloven. Vi gjør oppmerksom på at en eventuell endring i terminologi ikke vil ha noen faglige konsekvenser, da navnet på måleenheten for arbeidsbelastning og læringsutbytte i fagskoleutdanningen i seg selv ikke har noen betydning for fagskolestudentenes overgangsmuligheter til andre deler av utdanningssystemet. 

Dersom forskrift til fagskoleutdanning kan fastsettes i tråd med gjeldende lovhjemmel, dvs. med bruk av begrepet ”fagskolepoeng”, vil den kunne fastsettes og tre i kraft innen skoleåret 2013–14 tar til. Da vil også fagskolestudentene på toårige utdanninger fra det tidspunkt kunne få omgjort lån til stipend på årlig basis, på linje med studentene i høyere utdanning. Dersom høringen gjør at det blir nødvendig å endre loven først, vil det også ta mer tid å få på plass en konverteringsordning underveis i utdanningen for fagskolestudenter på toårige utdanninger. 

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene organisere sine høringssvar etter paragrafene i den foreslåtte forskriften. Når det gjelder § 3, vil vi spesielt be om en uttalelse vedrørende terminologi.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen fredag 7. juni 2013.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)                                              
ekspedisjonssjef

 

Gro Beate Vige
seniorrådgiver

Berørte departementer (JD, NHD, FIN, HOD, KRD, KUD og FAD)

Fagskoler

Forum for fagskoler

Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO

Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler – NUTF

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Rådet for fylkeskommunale fagskoler

Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning

Universiteter og høyskoler (statlige og private)

Politihøgskolen

Forsvarets høgskole

Universitets- og høgskolerådet

Nettverk for private høyskoler

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Kristne Friskoler Forbund – KFF

Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning – NFF

Sosialistisk opplysningsforbund

Steinerskoleforbundet i Norge

Voksenopplæringsforbundet – Vofo

Norsk studentorganisasjon

Folkehøgskolerådet

Forum for fylkesutdanningssjefer – FFU

Norges forskningsråd

Norgesuniversitetet

Norsk kulturskoleråd

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring – SRY

Samordna opptak

Samskipnadsrådet

Senter for internasjonalisering av utdanning – SIU

Statens lånekasse for utdanning

Studentsamskipnadene

Utdanning.no

Utdanningsdirektoratet

Vox

Datatilsynet

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Riksrevisjonen

Sametinget

Sosial- og helsedirektoratet

Statistisk sentralbyrå – SSB

Akademikerne

Econa

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Arbeidsgiverforeningen Spekter

KS – kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge – LO

Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Musikernes fellesorganisasjon

Norsk Tjenestemannslag – NTL

Skolenes landsforbund

Norsk Presseforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Unio

Akademikerforbundet

Forskerforbundet

Utdanningsforbundet

Virke - hovedorganisasjonen

YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Parat

Skolelederforbundet

STAFO

NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning