Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høyring forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 15.12.2015

Vår ref.: 15/2989

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høyring forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9. 

Departementet foreslår å utvide pleiepengeordninga ved å inkludere grupper som i dag ikkje er omfatta. Dette gjeld barn som ikkje er livstruande eller svært alvorleg sjuke, men som har kontinuerleg pleiebehov og barn med varig sjukdom. Samtidig foreslår departementet å gjere regelverket enklare. Departementet foreslår ei utvida øvre aldersgrense på 18 år. Vidare foreslår departementet at pleiepengar skal gis med 100 pst. inntektskompensasjon i 260 dagar (eitt år) og 66 pst. kompensasjon i 1040 dagar (fire år). I tillegg foreslår departementet å gjere ordninga meir fleksibel ved å kunne gradere ned til 20 pst. slik at det skal bli lettare å kombinere pleieoppgåver og yrkesdeltaking. 

Høyringar er opne, og alle kan sende innspel til departementet. 

Frist for å sende inn høyringsfråsegn er 15. desember 2015. 

Høyringsdokumenta finn du på regjeringen.no under følgjande adresse:

www.regjeringen.no/2439102

Send inn høyringsfråsegn på same side, under «Send inn høringssvar». 

Departementet ber høyringsinstansane syrgje for at eventuelle underliggjande instansar, foreiningar, medlemsorganisasjonar osv. blir høyrt. 

 

Med helsing

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Sara Bruvoll (e.f.)
avdelingsdirektør

Høringsnotat (PDF) 

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Barneombudet
Bedriftsforbundet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforeningen
Direktoratet for arbeidstilsynet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Finans Norge
FISH (Foreningen for intensiv Stimulering av hjerneskadede)
Forskningsstiftelsen Fafo
Frischsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Institutt for samfunnsforskning
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
KA Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kreftforeningen
KS
KS Bedrift
Lederne
Landets høyskoler
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LO
LO Kommune
LO Stat
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges rederiforbund
Nasjonal kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Norsk pasientforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
NITO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Petroleumstilsynet
Private Barnehagers Landsforbund
Sametinget
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samfunnsøkonomene
SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Trygderetten
Uføres landsorganisasjon
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og Beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor