Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høyring forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 15.12.2015