Prop. 48 L (2016–2017)

Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)

I proposisjonen foreslås det å utvide pleiepengeordningen ved å inkludere flere grupper syke barn som i dag er faller utenfor ordningen, blant annet ved å lempe på sykdomskravet, en generell 18 årsgrense og å inkludere varig syke barn. Det foreslås samtidig å tidsbegrense ordningen til 1300 stønadsdager, og at ytelsen gis med lavere kompensasjon etter 260 dager. Pleiepengeperioden skal imidlertid kunne forlenges ved uttak av gradert ytelse, men maksimalt i inntil ti år. Proposisjonen følger opp regjeringens forslag om en ny pleiepengeordning i statsbudsjettet for 2017 og Stortingets budsjettvedtak av 16. desember 2016.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget