Høring – utkast til forskrift om studentsamskipnader

Ny studentsamskipnadslov ble vedtatt i Stortinget 14.12.2007 og trer i kraft 01.08.2008. Loven gir departementet hjemmel til å fastsette nærmere regler på flere områder. I utkastet til ny forskrift blir en rekke av reglene i dagens forskrift om samskipnadene foreslått videreført. I tillegg foreslås det nye bestemmelser bl.a. knyttet til presiseringen av hva som er studentvelferd, regler for "fri stasjon", krav til kostnadsfordeling og regnskapsføring og tilsyn med samskipnadene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2008

Ny studentsamskipnadslov ble vedtatt i Stortinget 14.12.2007 og trer i kraft 01.08.2008. Loven gir departementet hjemmel til å fastsette nærmere regler på flere områder. I utkastet til ny forskrift blir en rekke av reglene i dagens forskrift om samskipnadene foreslått videreført. I tillegg foreslås det nye bestemmelser bl.a. knyttet til presiseringen av hva som er studentvelferd, regler for "fri stasjon", krav til kostnadsfordeling og regnskapsføring og tilsyn med samskipnadene.
(17.04.2008)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Høringsnotat – utkast til forskrift om studentsamskipnader (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare lagt ut i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet. Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


---------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Ny forskrift om studentsamskipnader ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 22. juli 2008 med ikrafttredelse 1. august 2008. Forskriften er publisert på Lovdata.
Forskriftens kapittel 4 om regnskapsinformasjon og kapittel 5 om utdanningsinstitusjonenes plikt til å stille egnede lokaler til rådighet for studentsamskipnaden ble fastsatt 10. desember 2008 ved endringsforskrift med ikrafttredelse 1. januar 2009. På dette tidspunkt ble det også fastsatt endringer i forskriftens §§ 4 og 7 med samme ikrafttredelsesdato. Se også departementets rundskriv F-16-08 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon.