Forskrift om studentsamskipnader

Kunnskapsdepartementet fastsatte 10. desember 2008 bestemmelser i forskriftens kapittel 4 om regnskapsinformasjon og kapittel 5 om utdanningsinstitusjonenes plikt til å stille egnede lokaler til rådighet for studentsamskipnaden. Samtidig ble det fastsatt endringer i forskriftens §§ 4 og 7. Dette rundskrivet inneholder hele gjeldende forskrift om studentsamskipnader samt departementets merknader til bestemmelsene.

Studentsamskipnader
Samskipnadsrådet
Studentorganisasjoner
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høyskolerådet

 

Nr.
F-16-08
Vår ref
200706160
Dato
10. desember 2008

 

FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER

Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. august 2008 forskrift om studentsamskipnader. Departementet har 10. desember 2008 fastsatt endringer i denne forskrifts §§ 4, 7 og 28, samt fastsatt bestemmelser i forskriftens kapittel 4 om regnskapsinformasjon og kapittel 5 om utdanningsinstitusjonens plikt til å stille egnede lokaler til rådighet for studentsamskipnaden.

Vedlagte rundskriv inneholder gjeldende forskrift med merknader. Merknadene har ikke rang som rettsregel, men er ment som en klargjøring og utfyllende informasjon til det som er regulert i lov og forskrift.

Bestemmelsene i kapittel 4 om regnskapsinformasjon og kostnadsfordeling er gitt for å sikre at den offentlige støtten til studentvelferd bare kommer studentene til gode, og at dette kan dokumenteres. Studentsamskipnader som omsetter varer og tjenester til andre enn studenter bør i regnskapet for 2008 inkludere en resultatoppstilling for studentvelferdsaktiviteten og en eller flere resultatoppstillinger som omfatter all øvrig aktivitet. Departementet forutsetter at studentsamskipnader som omsetter varer og tjenester til andre enn studenter, fra 1. januar 2009 registrerer omfanget av denne typen omsetning og at separate resultatoppstillinger inkluderes i regnskapet for 2009.

Bestemmelsene i kapittel 5 er en videreføring av tidligere bestemmelser om utdanningsinstitusjonens plikt til å stille egnede lokaler til rådighet for studentsamskipnadens studentvelferdsaktivitet (fri stasjon). Departementet forutsetter at studentsamskipnaden og utdanningsinstitusjonen inngår en skriftlig avtale om fri stasjon i løpet av 2009. Departementet understreker at fri stasjon er offentlig støtte til studentvelferd, og bruken må innrettes slik at ytelsene bare kommer studentene til gode. Det er i § 11 forutsatt at det fastsettes hvor stor del av lokalene som stilles til rådighet som benyttes til studentvelferdsvirksomhet. Verdien av fristasjonsytelsene bør så langt de er fastlagt, fremgå av studentsamskipnadens regnskap for 2008. Opplysninger om verdien av fri stasjon beregnet som angitt i § 11, skal tas inn i regnskapet for 2009.

Endringene i forskrift om studentsamskipnader trer i kraft 1. januar 2009.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Anne Grøholt
avdelingsdirektør

 

Vedlegg (Forskrift om studentsamskipnader med merknader) (PDF-fil)

---------------------------------------------------------------------------------

Rundskriv F-16-08 kan også lastes ned i PDF-format ved å klikke på lenken nedenfor

F-16-08 (PDF-fil)

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/