Høringer

Høring – videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2020

Vår ref.: 20/1828

Høring – videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Etter råd fra Finanstilsynet besluttet Finansdepartementet 23. mars 2020 å øke fleksibilitets­kvotene i boliglånsforskriften til 20 pst. i andre kvartal 2020. Finansdepartementet ba i brev 24. april Finanstilsynet om å gi en vurdering av behovet for å forlenge perioden med økte fleksibilitetskvoter, og om det bør gjøres andre midlertidige endringer i boliglånsforskriften i lys av virusutbruddet. Tilsynet ble bedt om å innhente vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i arbeidet.

Finanstilsynet kom med sin vurdering i brev 29. mai (vedlagt). Finans­tilsynet skriver at mange boliglånskunder i tiden framover vil kunne ha behov for betalings­utsettelser og endrede nedbetalingsplaner, som vil innebære at det innvilges nye boliglån som bryter med krav i boliglånsforskriften. Det tilsier at de økte fleksibilitets­kvotene på 20 pst. videreføres i tredje kvartal 2020. Økningen av kvotene vil etter tilsynets vurdering styrke bankenes mulighet til å kunne hjelpe kundene gjennom en økonomisk krevende periode. I brev 7. mai til Finanstilsynet skriver Norges Bank at den midlertidige økningen av fleksibilitetskvotene bør forlenges, foreløpig ut tredje kvartal.

Finansdepartementet fastsatte 30. april en forskrift som på nærmere angitte vilkår gir unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for lån til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV. For at lånet skal kunne unntas kravene i forskriften, stilles det som vilkår at den årlige renten på lånet er 5 pst. eller lavere, at lånebeløpet utgjør 45 ganger dagpenger eller et lavere beløp, og at lånet skal innfris samtidig med utbetaling av dagpenger fra NAV. Unntaket gjelder frem til 30. juni.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag om å videreføre de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften på 20 pst. i tredje kvartal. Vi ber også om vurderinger av behovet for å videreføre det midlertidige unntaket fra forbrukslåns­forskriften etter 30. juni, jf. høringsnotat 24. april.

Av hensyn til at eventuelle endringer kan tre i kraft raskt, er det lagt opp til en begrenset høring med kort frist. Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 5. juni 2020.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Siren Solhaug
avdelingsdirektør

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Boligprodusentenes forening

Eiendom Norge

Finansieringsselskapenes forening

Finanstilsynet

Finans Norge

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Huseiernes Landsforbund

Norges Bank

Norges Eiendomsmeglerforbund      

Norske Boligbyggelags Landsforbund