Historisk arkiv

Midlertidige endringer i utlånsreguleringen videreføres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet å videreføre de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften ut tredje kvartal.

– Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er fortsatt stor, og mange husholdninger kan fortsatt ha behov for avdragsutsettelser og refinansiering av eksisterende lån. Vi viderefører derfor den økte fleksibiliteten i boliglånsforskriften i tre måneder til, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene har mulighet for å avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). På bakgrunn av råd fra Finanstilsynet besluttet Finansdepartementet 23. mars en midlertidig økning i fleksibilitetskvotene til 20 prosent i andre kvartal. Departementet presiserte samtidig at boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften gir bankene adgang til å innvilge avdrags- og renteutsettelse på eksisterende lån i inntil seks måneder, uten at lånet skal regnes som et nytt lån.

Finansdepartementet ba i brev 24. april Finanstilsynet om å gi en vurdering av behovet for å forlenge perioden med økte fleksibilitetskvoter. Tilsynet ble bedt om å innhente vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i arbeidet.

Finanstilsynet foreslo i brev til Finansdepartementet 29. mai å videreføre de økte fleksibilitetskvotene i tredje kvartal. I brev 7. mai til Finanstilsynet skriver Norges Bank at den midlertidige økningen av fleksibilitetskvotene bør forlenges, foreløpig ut tredje kvartal. Finanstilsynets forslag ble sendt på høring 29. mai med frist 5. juni.

– Økt fleksibilitet styrker bankenes mulighet til å kunne hjelpe kundene sine gjennom en krevende periode. Jeg legger til grunn at bankene fortsetter å være ansvarsbevisste og gjøre gode kredittvurderinger, sier Sanner.

Finansdepartementet besluttet 30. april å gi unntak fra kravene i forbrukslåns­forskriften frem til 30. juni for lån til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV. For at lånet skal kunne unntas kravene i forskriften, stilles det som vilkår at den årlige renten på lånet er 5 prosent eller lavere, at lånebeløpet utgjør 45 ganger dagpenger eller et lavere beløp, og at lånet skal innfris samtidig med utbetaling av dagpenger fra NAV.

Selv om NAV siden slutten av mars har hatt adgang til å forskuttere utbetaling av dagpenger, kan det likevel være enkeltpersoner som vil ha nytte av slike lån som kortsiktig hjelp i en krevende situasjon. Departementet har i dag derfor besluttet å videreføre unntaket ut tredje kvartal.

Departementet vil innen utløpet av tredje kvartal vurdere om det er behov for å videreføre de midlertidige endringene i utlånsreguleringen etter 30. september.