Forskrift om endring i forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 1-7.

I

I forskrift 12. februar 2019 nr. 83 om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån gjøres følgende endringer:

§ 6a første ledd skal lyde:

Fra 1. mai 2020 til 30. september 2020 kan finansforetak uten hinder av forskriften yte usikret kreditt som har til formål å forskuttere utbetaling av dagpenger fra NAV, dersom:

  1. den årlige renten på lånet er 5 prosent eller lavere,
  2. lånebeløpet utgjør 45 ganger dagpenger eller et lavere beløp, og
  3. lånet skal innfris samtidig med utbetaling av dagpenger fra NAV.

II

Forskriften trer i kraft straks.