Forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån

Fastsatt av Finansdepartementet 12. februar 2019 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 1-7.

Se forskriften på lovdata.no