Forskrift om endring i forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 1-7

I

I forskrift 12. februar 2019 nr. 83 om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån gjøres følgende endringer:

Ny § 6a skal lyde:

§ 6a Midlertidig unntak for små, kortsiktige lån med lav rente

Fra 1. mai 2020 til 30. juni 2020 kan finansforetak uten hinder av forskriften yte usikret kreditt som har til formål å forskuttere utbetaling av dagpenger fra NAV, dersom:

  1. den årlige renten på lånet er 5 prosent eller lavere,
  2. lånebeløpet utgjør 45 ganger dagpenger eller et lavere beløp, og
  3. lånet skal innfris samtidig med utbetaling av dagpenger fra NAV.

Finansforetaket skal dokumentere at vilkårene i første ledd var oppfylt på innvilgelsestidspunktet for hvert lån som ytes, herunder at lånet skal forskuttere utbetaling av dagpenger fra NAV. Lån som innvilges i medhold av første ledd, skal ikke medregnes i beregningen av verdien av innvilgede lån etter § 8 første ledd.

Første ledd medfører ikke unntak fra finansavtaleloven § 46b og § 47

II

Forskriften trer i kraft straks.