Forsiden

Forskrift om endring i forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 1-7.

I

I forskrift 15. november 2019 nr. 1517 om krav til nye utlån med pant i bolig gjøres følgende endringer:

§ 8 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Fleksibilitetskvoten som angitt i første ledd gjelder likevel ikke fra 1. april 2020 til 30. september 2020. I kvartalene i denne perioden kan finansforetaket innvilge lån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 3, § 4, § 5 og § 7 for inntil 20 prosent av verdien av innvilgede lån.

Fleksibilitetskvoten som angitt i annet ledd gjelder likevel ikke fra 1. april 2020 til 30. september 2020. I kvartalene i denne perioden kan finansforetaket innvilge lån med pant i bolig i Oslo kommune som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 3, § 4, § 5 og § 7 for inntil 20 prosent av verdien av innvilgede lån med pant i bolig i Oslo kommune eller inntil 20 millioner kroner.

II

Forskriften trer i kraft straks.