Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften)

Fastsatt 15. november 2019 av Finansdepartementet med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 1-7.

Se forskriften på lovdata.no