Forsiden

Forskrift om endring i forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 23. mars 2020 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 1-7.

I

I forskrift 15. november 2019 nr. 1517 om krav til nye utlån med pant i bolig gjøres følgende endringer:

§8 nytt tredje til fjerde ledd skal lyde:

            Fleksibilitetskvoten som angitt i første ledd gjelder likevel ikke fra 1. april 2020 til 30. juni 2020. I dette kvartalet kan finansforetaket innvilge lån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 3, § 4, § 5 og § 7 for inntil 20 prosent av verdien av innvilgede lån.

Fleksibilitetskvoten som angitt i annet ledd gjelder likevel ikke fra 1. april 2020 til 30. juni 2020. I dette kvartalet kan finansforetaket innvilge lån med pant i bolig i Oslo kommune som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 3, § 4, § 5 og § 7 for inntil 20 prosent av verdien av innvilgede lån med pant i bolig i Oslo kommune eller inntil 20 millioner kroner.

Nåværende tredje ledd blir femte ledd og skal lyde:

Ved beregningen etter første, annet, tredje og fjerde ledd skal kapitalfrigjøringskreditter ikke medregnes i verdien av innvilgede lån.

Nåværende fjerde ledd blir sjette ledd og skal lyde:

Finansforetaket skal fastsette rammer og retningslinjer for innvilgelse av lån som angitt i første, annet, tredje og fjerde ledd.

Nåværende femte ledd blir syvende ledd.

II

Forskriften trer i kraft umiddelbart.