Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag til endringer i ordningen for utenlands bearbeiding av landbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2011

Resultat:

Utkast til endringer i forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.  

Vår ref.: 201100890-/HEI

Vedlagt følger utkast til endringer i forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.  

Forslaget innebærer at det opprettes en særskilt kvote på 200 tonn for utenlands bearbeiding av reinkjøtt fra Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder. Kvoten kan brukes til slakting av rein utenlands for senere gjeninnføring av kjøttet til Norge for videreforedling.

Forslaget er begrunnet med at slakterier for reinkjøtt i enkelte perioder har  manglende kapasitet for slakting. Blant annet har Norske Reindriftsamers Landsforbund og enkelte foredlingsbedrifter tatt opp dette spørsmålet direkte med departementet.       

Det bes om at eventuelle høringsinnspill sendes til Landbruks- og matdepartementet innen 15. august 2011. Den korte høringsfristen er nødvendig for å kunne få ordningen på plass i rimelig tid innen slaktesesongen. Samtidig er det et avgrenset spørsmål som legges ut på høring.

Høringsdokumentene er også lagt ut på departementets hjemmeside under
www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger


1. BAKGRUNN
I utgangspunktet er slaktekapasiteten for rein i Finnmark tilstrekkelig til å ta unna slaktekvantumet i fylket. I perioder av året har det erfaringsmessig likevel vært problemer med å få levert rein til slakting i Finnmark, som også er kjerneområdet for norsk reindrift. Dette har bl.a. sammenheng med at bedriftene har ulike forutsetninger for å utnytte sin slaktekapasitet når det gjelder drift, kapital og etterspørsel etter reinkjøtt i markedet.

Markedssituasjonen for reinkjøtt får både direkte innvirkning på slakterienes etterspørsel etter slaktedyr og det økonomiske grunnlaget for driften. Over en lengre periode har denne situasjonen vært vanskelig, noe som har medført at flere av slakteriene har redusert sin utnyttelsesgrad. I næringen legges det videre opp til fordeling av slakteuttaket i perioder: før brunst, før jul og vinterslakt. Samtidig innebærer oppfølgingen av reindriftens bruksregler og behovet for tilpasning av reintallet til beiteressursene i deler av Finnmark, et tilhørende behov for økt slakteuttak av rein.

Redusert utnyttelsesgrad medfører at det til tider bygger seg opp et overskudd av innmeldte slakterein. I enkelte områder skaper dette store utfordringer for reineierne, idet flere siidaer/distrikter bruker de samme skillegjerdene for å skille ut slakterein før reinen flytter inn på vinterbeitene. Flokker samlet i et begrenset område sliter på beiteressursene, særlig etter at snøen har lagt seg. Lengre opphold ved skillegjerdene vil kunne føre til nedtramping, noe som igjen kan medføre ising og låste beiter. Dersom reinen ikke blir slaktet, blir den sluppet inn på vinterbeitene. Dette vil medføre en ytterligere belastning av disse beitene, og gjøre det vanskeligere å redusere bestandene til bærekraftige nivåer. Manglende slaktekapasitet kan også få negative økonomiske konsekvenser for reindriftsutøverne. 

Gjennom Verdiskapingsprogrammet for rein (VSP-rein) er det etablert flere mindre reineiereide foredlingsbedrifter som er avhengig av leieslakting. Flere av de større reinslakteriene er åpne for å påta seg leieslakting, men vil naturlig nok prioritere egen slakting først. Dette skaper utfordringer for de mindre foredlings¬bedriftene knyttet til forutsigbarhet og tilgang på råstoff. Med bakgrunn i at markedet for reinkjøtt fortsatt er vanskelig, er det usikkerhet knyttet til slakterienes utnyttelsesgrad allerede fra sesongen 2011/2012. Det er derfor behov for å skape større forutsigbar¬het, både for reineiernes mulighet for slakting og de mindre foredlingsbedriftenes mulighet for råstofftilgang.

2. DEPARTEMENTETS FORSLAG
Ordningen med utenlands bearbeiding av landbruksvarer reguleres av forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (forskrift om utenlands bearbeiding).

I forskriftens § 4 er det gitt bestemmelser om kvoter for utenlands bearbeiding av henholdsvis kjøtt, kjøttvarer og meierivarer. Kvotene fordeles ved auksjon. Kvote-perioden fastsettes av Statens landbruksforvaltning (SLF) for inntil 3 år. Kvotene for kjøtt og kjøttvarer kan brukes til videreforedling av norske råvarer i utlandet, dvs. det er ikke krav om at gjeninnførsel skal skje i form av skrotter. Disse kvotene omfatter hele kapittel 2 i tolltariffen, også reinkjøtt. 

Departementet foreslår at det i ordningen for utenlands bearbeiding også åpnes for slakting av rein i utlandet. Den nye kvoten for reinsdyrkjøtt vil etter departe¬mentets forslag bli fordelt etter de samme prinsippene som de øvrige kvotene for utenlands bearbeiding og som er avklart og innarbeidet i forhold til EU.  Kvotefordelingen vil skje i form av auksjon, og den nye kvoten vil bli fordelt for ett år av gangen. Videre vil de administrative bestemmelsene knyttet til bl.a. søknadsbehandling, frister for gjeninnføring av varen, samt gjennomføring av auksjon komme til anvendelse for den nye kvoten. 

Kvoten foreslås videre forbeholdt Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder. Dette innebærer at utførsel av reinen skal registreres ved grensestasjoner mellom Norge og Finland. SLF vil påse at dette skjer ved kontroll av relevante dokumenter i ettertid.  

Størrelsen på tollkvoten foreslås videre avgrenset til 200 tonn kjøtt etter slakting. Dette tilsvarer omlag 15-20% av det årlige slaktekvantumet i Finnmark. I forvaltningen av ordningen vil det bli lagt til grunn at det pr. levende utført rein vil kunne gjeninnføres et stk. reinslakt, inkludert  skrott, tunge og innmat. Søker må i ettertid kunne dokumentere at det er samsvar mellom antall utførte rein og innført mengde slakt.

Det legges som nevnt opp til at rettighetene til slakting gjennom ordningen vil bli fordelt ved auksjon. Erfaringen fra tidligere auksjoner av utenlands bearbeidings-kvotene for kjøtt viser lave auksjonsbeløp. Ved auksjonen for tidsrommet 2008 t.o.m. 2010 nådde auksjonsbeløpet for eksempel opp i 0,02 kr/kg. Tilsvarende nådde auksjonsbeløpet for tidsrommet 2011 t.o.m. 2013 opp i 0,36 kr/kg. Det er grunn til å anta at den markedsmessige verdien av disse kvotene er større enn den nye kvoten for reinkjøtt, ettersom sistnevnte bare åpner for bearbeiding i form av slakting.   

Etter forskrift om utenlands bearbeiding § 8 må tillatelse fra SLF foreligge før utførsel kan finne sted. Tillatelsen gis først når auksjonsbeløpet er innbetalt. Utførsel av reinen kan skje fram til 31. mars året etter auksjonen. Gjeninnførsel av reinkjøttet til Norge må skje innen ett år etter at reinen ble utført.

Departementet legger opp til at endringene i forskriften om utenlands bearbeiding implementeres uten noen angitt tidsavgrensning. Departementet vil imidlertid evaluere ordningen i etterkant av slaktesesongen 2011/2012 der man vil se på om ordningen har virket etter sin hensikt.

3. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Den nye ordningen er av begrenset omfang. Administreringen av ordningen i SLF og Tollvesenet vil videre bygge på allerede etablerte systemer og rutiner. Det antas derfor at ordningen ikke vil medføre vesentlig økte administrative og økonomiske konsekvenser  for SLF og Tollvesenet.

4. AUKSJON FOR SLAKTESESONGEN 2011/2012
Departementet ser det som viktig at ordningen er på plass så tidlig som mulig i forhold til  slaktesesongen. Etter at forskriften er vedtatt, tas det sikte på at det avholdes en auksjon tidlig i september, slik at næringen gis nødvendig forutsigbarhet. Videre legges det opp til at SLF i løpet av august gir aktørene nærmere informasjon om frister for registrering som auksjonsdeltager og de krav som stilles i den forbindelse.

 

Med hilsen


Henrik Einevoll (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                     Siv Tanja V. Durteste
                                                                                     seniorrådgiver

Utkast

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet X. XX 20XX med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 7-4 og delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.

I

I forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2. Virkeområde
       Denne forskriften kommer til anvendelse ved fastsettelse av tollsats for landbruksvarer som gjeninnføres til Norge etter bearbeiding i utlandet. Med landbruksvarer menes varer som hører under tolltariffens kapittel 2-24, posisjon 35.01, 35.02, 35.05, samt varenummer 01.06.1910, 38.23.1110, 38.23.1210, 38.23.1310, 38.23.1910 og 38.23.7010.
       Forskriften kommer ikke til anvendelse for varer som i tolltariffen har tollsats som er fastsatt til null.
       Forskriften kommer ikke til anvendelse for varer som er innvilget tillatelse til nedsatt toll eller nedsatt tollsats innenfor fastsatt tollkvote etter gjeldende forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer §§ 18b t.o.m. 18d.


§ 4 skal lyde:

§ 4. Vilkår for tollnedsettelse ved bearbeiding av kjøtt, kjøttvarer og meierivarer
       Med mindre annet følger av fjerde ledd, er tollnedsettelse ved utenlands bearbeiding av kjøtt, kjøttvarer og meierivarer betinget av at virksomheten har fått tildelt kvoteandel ved auksjon. Kvoteandelen kan ikke overdras.
       Kvotene for innførsel fordeles ved auksjon, og beregnes ved å multiplisere følgende årlige kvoter med antall år i en kvoteperiode:

Varegruppe Klassifisering i tolltariffen Årlig kvote
Kjøtt   Kapittel 2 1080 tonn
Meierivarer Kapittel 4 (unntatt varenummer 04.03.1020, 04.03.1030, 04.03.1091, 04.03.9001, 04.03.9002, posisjon 04.07 til 04.10) 3120 tonn
Kjøttvarer Posisjon 16.01 og 16.02 5520 tonn
Reinsdyrkjøtt Varenummer 02.08.9010, 02.08.9021 og 02.08.9029 (innmat)  200 tonn

Kvoteperioden fastsettes av Statens landbruksforvaltning for inntil 3 år.
       Hver enkelt budgiver kan maksimalt få tildelt 50 % av en kvote ved første gangs auksjon. Dersom hele eller deler av en kvote ikke fordeles ved denne auksjonen, kan Statens landbruksforvaltning fordele restkvantum ved å avholde tilleggsauksjon. Ved gjennomføring av auksjonene, gjelder bestemmelsene i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften), så langt disse passer.

 
       Dersom kvoten for en varegruppe er fordelt i samsvar med reglene i tredje ledd, kan Statens landbruksforvaltning gi tollnedsettelse til virksomheter som godtgjør et behov for å foreta prøveproduksjon utenlands av en vare innenfor denne gruppen med henblikk på senere varig produksjon av den samme varen i Norge.
 Tollnedsettelse innenfor kvoten for reinsdyrkjøtt er betinget av at levende reinsdyr (varenummer 01.06.1910 i tolltariffen) utføres ved en grensestasjon mellom Norge og Finland.

II

Endringene trer i kraft straks.

Utenriksdepartementet
Finansdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Statens landbruksforvaltning
Toll- og avgiftsdirektoratet
Konkurransetilsynet
NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Bio
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Landbrukssamvirke
Småbedriftsforbundet
Aage Pedersen AS
Andsvatn Reinslakteri
Arctic Rein og Vilt AS
Ardnii Siida
Aslak Johansen Eira
Boazu AS
Byrkije Kjøtt
Femundsmarka Vilt & Mobilslakteri AS
Finnvikdalen Reinslakteri
Fjellvilt AS
H. Mydland AS
Haldi AS
Helgeland Samvirkeslakteri
Holtan Rein DA
Ingebrigtsen Kjøtt AS
Innovasjon Norge
John Anders Sara
Jotunkjøtt Mobile Slakteri
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Krampenes Sesongslakteri
Kågen Arnøy
Kåringen Reinslakteri
Lierne Viltforedling AS
MT Slakt AS
NH-Rein
Northcape Rein AS
Nortura
NRL
Ottar Anti
Per Anders Bongo
Polar Kjøtt AS
Reindriftsforvaltningen Alta
Reinkjøtt-Marked
Rølielv Reinslakteri
Saltfjell Reinprodukter
Sametinget
Sami Galvu AS
Skaidan Njuovahat
Smedstuen Gård AS
Stensaas Reinsdyrslakteri AS
Sørøyrein AS
Tor Mikkel Eira
Trollheimen Kjøtt
Tørrkjøttspesialisten
Varanger Vilt
Verdde AS
Vilteksperten AS

Til toppen