Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag til forskrifter om regulering av fisket i Tanavassdraget

Høringen omfatter forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvestrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.03.2017

Vår ref.: 16/3351

Forslag til ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget ble signert av de to landenes regjeringer i Helsingfors 30. september i år. Forslaget til avtale var på høring i sommer, og også forslag til gjennomføring av avtalen har vært på høring, jf. brev fra departementet 1. november 2016.

Proposisjon til Stortinget om samtykke til inngåelse er planlagt fremmet i januar 2017. Gitt Stortingets samtykke, skal den nye avtalen tre i kraft før fiskesesongen 2017. I så fall må nye forskrifter om fisket være på plass i rimelig god tid før fiskesesongen, og forslag sendes derfor på høring nå. Høringen er varslet i høringsnotat 1. november 2016 om gjennomføring av avtalen.

Høringen omfatter følgende forskrifter:

  • Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvestrekning
  • Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del
  • Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka

Forskriftene skal erstatte forskrift 24. februar 1989 nr. 122 om fiske i Tanaelvas fiskeområde, forskrift 6. april 1990 nr. 291 om fiske i de norske sidevassdragene til Tanaelva og om fiskekortpriser i den del av Tanaelva som ikke danner riksgrense, og forskrift 15. april 2010 nr. 598 om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark.

Forskriftsforslag og høringsnotat med kommentarer til forslagene følger vedlagt. Eventuelle synspunkter bes sendt Klima- og miljødepartementet senest 9. mars 2017.  Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.  Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert under høringsuttalelser. Liste over høringsinstanser er vedlagt. Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til andre instanser.

Med hilsen

Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør

Heidi Ekstrøm
seniorrådgiver

Kopi:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utenriksdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Mattilsynet
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark fylkeskommune
Tana kommune
Karasjok kommune
Tanavassdragets fiskeforvaltning
Laksebreveiere i Tanavassdraget SA
Tanavassdragets fiskerettshavere
Tana JFF
Karasjok JFF
Sametinget
Miljødirektoratet
Statens naturoppsyn
Finnmarkseiendommen

Til toppen