Høring av forslag til lovfesting av kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg (ny lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr)

Miljøverndepartementet sender med dette forslag til lovfesting av kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2009

Vår ref.: 200901039

Les brevet i pdf

Miljøverndepartementet sender med dette forslag til lovfesting av kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg på høring. Høringsfristen er 15. juni 2009. Departementet ber spesielt om synspunkter på behovet for tidsbegrensning av kontrakter om å sette bort kommunale driftsoppgaver til private aktører.

Bakgrunn
Lovforslaget har sin bakgrunn i Stortingets vedtak ved behandlingen av dokument 8:91 (2006-2007) 3. april 2008:
”Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til endring i eksisterende lovverk som sikrer at vann- og avløpsinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige. Lovgivningen må gi unntak fra offentlig eie for de vann- og avløpsvirksomheter som i dag er organisert som ikke-kommersielle private andelslag eid av abonnentene, slik at dagens eierorganisering for disse kan videreføres”.

Hovedinnholdet i forslaget
I vedlagte høringsnotat foreslås det to nye bestemmelser som inntas i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Det foreslås også enkelte språklige endringer i de øvrige bestemmelsene i loven. Fordi lovens virkeområde utvides og samtlige bestemmelser i loven berøres, anser departementet det som mest hensiktsmessig å erstatte dagens lov med en ny lov som får tittelen lov om kommunalt eigarskap og vass- og avløpsgebyr.

Forslaget innebærer krav om at nye vann- og avløpsanlegg som hovedregel skal være kommunalt eid. Videre settes det forbud mot å videreselge kommunale vann- og avløpsanlegg til private. Forslaget er ikke gitt tilbakevirkende kraft, og vil derfor ikke endre på dagens eierstruktur. Eksisterende private anlegg kan drive videre, men et eventuelt salg kan bare skje til kommuner. Videre foreslås det innført en bestemmelse om at kommunen etter søknad kan gi tillatelse til etablering av nye, private anlegg eller til vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg. Alle nye private anlegg skal etableres som andelslag eid av brukerne.

Lovforslaget medfører i utgangspunktet ingen begrensninger i kommunens adgang til å sette bort utbyggings- og driftsoppgaver til private aktører. Langvarige og omfattende driftskontrakter vil imidlertid kunne undergrave kravet om kommunalt eierskap og intensjonene bak lovforslaget. Kommunenes kompetanse på området kan svekkes, og det kan bli vanskeligere å sikre at hensynet til sikkerhet, leveringspålitelighet og kvalitet blir ivaretatt. Departementet ber derfor spesielt om høringsinstansenes synspunkter på behovet for innskrenkninger i kommunens adgang til å sette bort driftsoppgaver, for eksempel gjennom en tidsbegrensning på kontraktene, og hvor lang en slik tidsbegrensning eventuelt bør være.

Departementet ber om uttalelser til høringsnotatet innen 15. juni 2009.
Høringsuttalelser bes sendt til Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo eller på e-post til postmottak@md.dep.no.

En liste over adressatene til dette brevet følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene selv forelegger lovforslaget for relevante underliggende etater eller organisasjoner som ikke står på høringslisten.

Regjeringen vil ta endelig stilling til saken etter høringen.

Med hilsen

Inger Glad Stokland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne Beate Tangen
Avdelingsdirektør

Vedlegg:
Høringsnotat
Adresseliste

Kommunal- og regionaldepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Finansdepartementet
Justisdepartementet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Norsk Vann
Vannbevegelsen
Kommunens sentralforbund
Miljøstiftelsen Bellona
Norges naturvernforbund
Norges miljøvernforbund
Grønn hverdag
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Forbrukerrådet
Huseiernes landsforbund
Norske boligbyggelags landsforbund
Veolia miljø AS
KrügerKaldnes AS

Kopi:
Statens forurensningstilsyn
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Statens bygningstekniske etat