Høring av forvaltningsplan for laksebestandene i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til en felles finsk-norsk forvaltningsplan for laksebestandene i Tanavassdraget.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2020

Vår ref.: 17/3256

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til en felles finsk-norsk forvaltningsplan for laksebestandene i Tanavassdraget. Planen er utarbeidet av finske og norske myndigheter og rettighetshavere, i tråd med forpliktelsene i artikkel 4 i Tanaavtalen. Planen vil gi et utgangspunkt for forvaltning av laksebestandene, og også danne grunnlaget for evaluering av fiskereglene og eventuelle årlige fravik fra disse jf. Tanaavtalen artikkel 7 og 6. Høringsfristen er 15. september 2020.

Klima- og miljødepartementet har fått oversendt forslag til en felles finsk-norsk forvaltningsplan for laksebestandene i Tanavassdraget. Planen er utarbeidet av arbeidsgruppen for forvaltning i vassdraget, som består av representanter for norske og finske myndigheter og lokale rettighetshavere. Fra norsk side deltar Miljødirektoratet og Tanavassdragets fiskeforvaltning i arbeidsgruppen.

Formålet med forvaltningsplanen er å sikre biologisk mangfold og bærekraftig utnyttelse av bestandene, jf. art. 4 første ledd. Samme bestemmelse stiller videre krav til at forvaltningsplanen skal være fleksibel, kunnskapsbasert og rettet inn mot de enkelte laksebestandene og at den skal kunne danne utgangspunktet for eventuelle nødvendige fravik fra felles fiskeregler. Planen skal inneholde forslag til nødvendige gjenoppbyggingstiltak for de bestandene som ikke oppnår forvaltningsmålene. Arbeidsgruppa tar videre sikte på at forvaltningsplanen skal kunne brukes som en håndbok til forvaltningen av Tanavassdraget, ved at den også gir en innføring i samarbeidet, forvaltningshistorikken og rettssituasjonen i vassdraget.

Forvaltningsplanen er inndelt i sju kapittel. Kapittel 1 er innledningskapitlet, som gir en kort presentasjon for rammene rundt forvaltningsplanen. Her gjengis Tanaavtalens føringer for planen, de internasjonale rammene for forvaltningen og det gis en kort presentasjon av de sentrale bestemmelsene i Tanaavtalen. I kapittel 2 rettes søkelyset mot forvaltning og lovgivning i Norge og Finland. Kapitlet gir en grundig gjennomgang av dagens samarbeid mellom landene, forvaltningssystemet og de relevante regelverkene i hvert land, samt rettighetsbildet i vassdraget. Målsetningene for bestander og fiskearter er gjengitt i kapittel 3, sammen med Tanaavtalens bestemmelser om lokal medforvaltning. Kapittel 4 er viet til fiskebestandene i vassdraget og deres skiftende miljø. Her omtales påvirkningsfaktorer som menneskelig aktivitet, predasjon, klimaendringer, sykdommer, fremmede arter og akvakultur. I kapittel 5 presenteres den kunnskapsbasen som ligger til grunn for dagens forvaltning. Denne inkluderer forsknings- og overvåkningsgruppas arbeid, og lokal tradisjonell kunnskap. Videre gir kapittel 6 en gjennomgang av statusen til de ulike laksebestandene i Tanavassdraget, presentert i egne faktaark. Her omtales også de reguleringstiltak som kan gjennomføres eller har vært gjennomført i vassdraget. I planens siste kapittel ser arbeidsgruppen på de følgene Tanaavtalen har hatt for ulike interessegrupper, for forvaltningen og for oppsynet.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nederst på denne siden.  Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 17/3256 i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Fristen for å sende inn høringssvar er 15. september 2020.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør
Julie Gjørtz Howden
seniorrådgiver

 

Finnmarkseiendommen
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Karasjok jeger- og fiskeforbund
Karasjok kommune
Kautokeino jeger- og fiskeforbund
Kautokeino kommune
Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget SA
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norsk Institutt for naturforskning
Sametinget
Statens naturoppsyn
Tana jeger- og fiskerforbund
Tana kommune
Tanavassdragets fiskeforvaltning
Tanavassdragets fiskerettshavere
Tanavassdragets stangfiskeforening
Troms og Finnmark fylkeskommune