Høring av NOU 2016:12 Ideell opprydding

Kulturdepartementet sender på høring NOU 2016:12 Ideell opprydding. Utredningen er avgitt til Kulturdepartementet av ekspertutvalget for utredning av det faglige grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2017

Vår ref.: 16/7270

Høringsbrevet i pdf-format

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. april 2015 og avleverte sin utredning 15. august 2016.

I henhold til mandatet har ekspertutvalget gitt sin avgrensing av hva som kan forstås som helse- og sosialtjenester, hvilke virksomheter som er i nedslagsfeltet for utvalgets vurderinger og hvilken del av pensjonskostnadene det kan være aktuelt å dekke. Utvalget har kartlagt ulike former for avtaler mellom det offentlige og virksomheter om leveranser av helse- og sosialtjenester, vurdert rimeligheten av en eventuell kompensasjon og utredet den økonomiske konsekvensen for staten ved en eventuell kompensasjon.

I NOU 2016:12 kommer utvalget med forslag til hvordan en eventuell kompensasjonsordning konkret kan gjennomføres og administreres. Utvalget har også redegjort for det juridiske handlingsrommet knyttet til anskaffelser og statsstøtte.

Utredningen kan hentes fra Kulturdepartementets nettsider.

Vi ber høringsinstansene om å være særlig nøye med å opplyse om:

  • hvilke punkter/kapitler i utredningen som omtales i høringsuttalelsene
  • hva som eventuelt er generelle merknader

Departementet ber om høringsinnspill innen 1. mars 2017

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

Med hilsen                                                                        

Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef

Therese Koppang
seniorrådgiver

Abelia

KS

NHO Service

Spekter

Virke

Akademikerne

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

ASVL - Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter

Fagforbundet

Legeforeningen

Norsk Sykepleierforbund

Unio

LO

YS

LO Stat

Institutt for samfunnsforskning

Fafo

Frivillighet Norge

Ideelt Nettverk

Ideelt Barnevernforum

Aleris Helse

Blå Kors

Frelsesarmeen

Kirkens Sosialtjeneste

LHL

N.K.S Kløverinstitusjoner

Norsk Folkehjelp

Røde Kors

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Sana

Hero

Attendo

Norlandia Care Group AS

Unicare

SSB

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bufdir

Departementene

DSB

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helsedirektoratet

UDI

Regelrådet

KLP

Overføringsavtalens Sikringsordning v/Pensjonskontoret

Statens Pensjonskasse

Pensjonskasseforeningen

Finans Norge

Aktuarforeningen

NHO