Høring av rapport – lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2012

Vår ref.: 2009/03066

Regjeringen tar sikte på å legge frem anbefaling om lokalisering av Forsvarets nye kampfly i løpet av våren 2012, som en del av ny langtidsplan for forsvarssektoren. Det er i denne sammenheng utarbeidet en rapport som oppsummerer utredningsarbeidet knyttet til valg av lokaliseringsløsning for Forsvarets nye kampfly,

Rapporten sammenfatter to års utredningsarbeid og er ment å utgjøre en viktig del av beslutningsgrunnlaget for regjeringens anbefaling knyttet til lokalisering av nye kampfly. Den vil, sammen med fremskaffelsesløsning for nye kampfly og forsvarssjefens fagmilitære råd, utgjøre de mest sentrale innspill til regjeringens og Stortingets arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Rapporten bygger på Forsvarsdepartementets (FD) tidligere rapport om lokalisering av kampfly av mars 2010, samt høringsinnspill og kommentarer fra den offentlige behandlingen av denne. I rapporten oppsummeres to års utredningsarbeid i følgende tre perspektiver:

• Vurdering av de enkelte basealternativenes operative egnethet
• Vesentlige sideeffekter knyttet til det enkelte basealternativ.
• Kostnader forbundet med den enkelte lokaliseringsløsning.

Rapporten inneholder ingen konklusjon knyttet til valg av lokaliseringsløsning. Forsvarssjefen har som en del av sitt fagmilitære råd fremmet en tilrådning vedrørende lokalisering av nye kampfly. Denne tilrådningen er basert på de vurderinger som er oppsummert denne rapporten.

Denne høringen har til hensikt å høre berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoners syn i saken. Rapporten, samt relevante grunnlagsrapporter er tilgjengelig på Forsvarsdepartementets hjemmeside.

Forsvarsdepartementet ber om høringsuttalelser innen 6. jan 2012. Det bes om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fd.dep.no.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Forsvarsdepartementet ber om at den enkelte adressat og kopiadressat vurderer behovet for å forelegge saken for underliggende organer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen


Arne Røksund (e.f.)
kontreadmiral

Frede Hermansen
avdelingsdirektør

Kopi til:
Fornyings- administrasjon og kirkedepartementet
Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet

Høringsbrevet med underskrifter (pdf, 161 kb.)

• Sametinget (samediggi@samediggi.no)

• Grovfjord reinbeitedistrikt (Britta Olsen, Sandemark, 9445 TOVIK)
• Reindriftsforvaltningen i Troms (troms@reindrift.no)

• Nordland fylkeskommune (post@nfk.no)
• Nord-Trøndelag fylkeskommune (postmottak@nftk.no)
• Sør-Trøndelag fylkeskommune (postmottak@stfk.no)
• Troms fylkeskommune (postmottak@tromsfylke.no)

• Fylkesmannen i Troms(postmottak@fmtr.no)
• Fylkesmannen i Sør Nord-Trøndelag (postmottak@fmno.no)
• Fylkesmannen i Troms Sør-Trøndelag (postmottak@fmst.no)
• Fylkesmannen i Troms (postmottak@fmnt.no)

• Agdenes kommune (postmottak@agdenes.kommune.no)
• Ballangen kommune (post@ballangen.kommune.no)
• Bjugn kommune (postmottak@bjugn.kommune.no)
• Bodø kommune (postmottak@bodo.kommune.no)
• Gildeskål kommune (postmottak@gildeskal.kommune.no)
• Evenes kommune (postmottak@evenes.kommune.no)
• Harstad kommune (postmottak@harstad.kommune.no)
• Narvik kommune (postmottak@narvik.kommune.no)
• Rissa kommune (postmottak@rissa.kommune.no)
• Skånland kommune (post@skanland.kommune.no)
• Tjeldsund kommune (post@tjeldsund.kommune.no)
• Ørland kommune (postmottak@orland.kommune.no)
• Åfjord kommune (postmottak@afjord.kommune.no)

• Akademikerne (akademikerne@akademikerne.no)
• Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (post@unio.no)
• Landsorganisasjonen i Norge (lo@lo.no)
• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) / Luftfart (nholuftfart@nho.no)
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (post@ys.no)

• AVINOR (post@avinor.no)
• Luftfartstilsynet (postmottak@caa.no)
• Norske reindriftssamers landsforbund (nrl@nrl-nbr.no)
• Norske samers riksforbund (nsr@nsr.no)
• Várdobáiki samisk senter (post@vardobaiki.no)

• Befalets fellesorganisasjon (post@bfo.no)
• Fellesforbundet (post@fellesforbundet.no)
• Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund (kol@kol.no)
• Norges Ingeniørorganisasjon (epost@nito.no)
• Norges Offisersforbund (post@norgesoffisersforbund.no)
• Norsk Tjenestemannslag (post@ntl.no)
• Personellforbundet (post@personellforbundet.no)
• Forsvarets hovedverneombud (gnordstrand@mil.no)

Til toppen