Høring av rapport om gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler

Kunnskapsdepartementet sender på høring rapporten "Med kvalitet som kriterium", som er en gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler. Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe oppnevnt av departementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2017

Vår ref.: 17/3442

Høring av rapport - gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring rapporten Med kvalitet som kriterium, som er en gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler. 
Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 1. desember 2016. Ekspertgruppens rapport ble overlevert departementet  2. juni 2017. 

Ekspertgruppen gir følgende anbefalinger:

 • Kun institusjoner med akkreditering som høyskole, vitenskapelig høyskole eller universitet kan søke om statstilskudd i tilskuddsordningen for private høyskoler over kap. 260 post 70. Det innføres en overgangsperiode på fem år slik at institusjoner med akkrediterte studietilbud skal få mulighet til å oppnå institusjonsakkreditering.
 • Det etableres en søknadsbasert tilskuddsordning for private høyskoler i form av en egen post for bygg og infrastruktur på statsbudsjettet.
 •  Kunnskapsdepartementet foretar en gjennomgang av tilskuddsprosentsatsen og vurderer om det bør fastsettes klare terskelverdier (intervall) for når departementet bør gi en avkortning av tilskuddet ved bruk av tilskuddsprosentsats ut fra nivået på studieavgifter.
 •  Kunnskapsdepartementet bør vurdere om de nåværende tilskuddsprosentsatsene på 70, 50 og 30 er hensiktsmessige nivåer.
 • For alle de private høyskolene i tilskuddsordningen bør Kunnskapsdepartementet implementere alle studieprogrammene i den resultatbaserte delen av finansieringssystemet.
 • Det er ikke ønskelig med rettighetsbasert tilskuddsordning for private høyskoler.
 • Det er ikke grunnlag for å foreslå endringer i fordelingen av midler mellom institusjoner og utdanningstilbud.

  Høringsnotatet er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2563789 Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil blir publisert. Høringsfristen er 1. september 20017.

  Departementet tar sikte på å gi en nærmere omtale av videre oppfølging av forslagene i forbindelse med framlegget av statsbudsjettet for 2018.

  Med hilsen 

  Lars Vasbotten (e.f.)
  avdelingsdirektør
   

  Jan Fr. Schøyen
  avdelingsdirektør

   Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

   

Atlantis Medisinske Høgskol

Bjørknes høyskole

Musikkteaterhøyskolen

Noroff høyskole

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

Norsk høgskole for helhetsterapi

Skrivekunstakademiet

Ansgar Teologiske Høgskole

Barrat Due musikkinstitutt

Bergen Arkitekthøgskole

Høyskolen Kristiania

Det teologiske Menighetsfakultet

Dronning Mauds Minne Høgskole for   barnehagelærerutdanning

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Handelshøyskolen BI

Høgskulen for landbruk og   bygdeutvikling

Høyskolen Diakonova

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Lovisenberg diakonale høgskole

NLA Høgskolen

Norges Dansehøyskole

Steinerhøyskolen

VID vitenskapelige høgskole

Westerdals - Oslo School of Arts   Communication and Technology

Arkitektur- og designhøgskolen i   Oslo

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde vitenskapelig   høgskole i logistikk

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Kunsthøgskolen i Oslo

Nord universitet

Norges Handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges miljø- og biovitenskapelige   universitet

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige   universitet

Samisk høgskole

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø – Norges   arktiske universitet

Association of Norwegian Students   Abroad

Nord studentsamskipnad

Norges arktiske studentsamskipnad

Studentsamskipnaden i Agder

Studentsamskipnaden i Gjøvik,   Ålesund og Trondheim

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark

Studentsamskipnaden i Innlandet

Studentsamskipnaden i Molde

Studentsamskipnaden i Oppland

Studentsamskipnaden i Oslo og   Akershus

Studentsamskipnaden i Stavanger

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Studentsamskipnaden i Volda

Studentsamskipnaden i Østfold

Studentsamskipnaden i Ås

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Nettverk for private høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

Forsvarets høgskole

Luftkrigsskolen

Krigsskolen

Sjøkrigsskolen

Forsvarets etterretningshøgskole

Politihøgskolen

Riksrevisjonen

Sametinget

Norsk studentorganisasjon

Association of Norwegian Students Abroad

Organisasjon for norske   fagskolestudenter

Stipendiatorganisasjonene i Norge

Den norske Forleggerforening

Steinerskoleforbundet

Universitetssenteret på Svalbard

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Bårdar Akademiet AS

Designinstituttet

Det tverrfaglige kunstinstitutt i   Bærum

Einar Granum kunstfagskole

Fabrikken Asker Kunstfagskole

Fagskolen for bokbransjen

Fagskolen Innlandet

Frelsesarmeens offisersskole AS

Hald Internasjonale Senter

Kunstskolen i Bergen

Kunstskolen i Rogaland

Menighetsbibelskolen

Nordland kunst- og filmfagskole

Ålesund kunstfagskole

CERES

Utdanningsdirektoratet

Senter for internasjonalisering av   utdanning

Statens lånekasse for utdanning

Samskipnadsrådet

Forum for fagskoler - Abelia

Studieforbundet Folkeuniversitetet

Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet næring og samfunn

Norgesuniversitetet

Stipendiatorganisasjonene i Norge

Fleksibel utdanning Norge

Akademikerne

Landsorganisasjonen i Norge

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Forsvarets etterretningshøgskole

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Komité for kjønnsbalanse og mangfold   i forskning

Akademiet for yngre forskere

Audiografforbundet

Delta

Forandringsfabrikken

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk presseforbund

Studieforbundet Solidaritet

Kompetanse Norge

Rådet for offentlige fagskoler

Norges forskningsråd

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og   moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

NOKUT

NSKI Høyskolen

Høyskolen for dansekunst


Til toppen