Høring - "Bibliotekreform 2014"

Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har sendt utredningen ”Bibliotekreform2014” (ABM-skrift 30) på høring. <B></B>

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2007

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2006/6573 KU/KU2 NBA:amb

14.12.2006

Høringsbrev – ”Bibliotekreform 2014”

Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet sender med dette utredningen ”Bibliotekreform2014” (ABM-skrift 30) på høring.

Utdannings- og forskningsdepartementet (nåværende Kunnskapsdepartementet) og Kultur- og kirkedepartementet fastsatte i 2004 mandat for utredning av et samlet bibliotekfelt. Samtidig ble det oppnevnt en referansegruppe med 11 medlemmer fra relevante fagmiljøer. Mandatet for utredningen ble utformet i samsvar med de premissene som ble lagt til grunn i St. meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. Utredningen ble utført av ABM-utvikling på oppdrag fra de to departementene og ” Bibliotekreform2014” ble overlevert 25. september i år.

De tre viktigste elementene i den foreslåtte bibliotekreformen er følgende:

Felles nasjonale digitale tjenester:
Ved å utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester er målet å skape et digitalt bibliotek som gir alle enkel tilgang til kunnskap og kultur. Dette krever samarbeid mellom bibliotekene og nasjonal koordinering og finansiering.

Norgesbiblioteket - nettverket av bibliotek i Norge:
Det foreslås en reform av bibliotekstrukturen. Befolkningen i små kommuner har behov for samme omfang og kvalitet på bibliotektjenester som de som bor i store byer. Målet er å gi et gjennomgående bedre bibliotektilbud gjennom sterkere bibliotek og kompetansemiljøer, som er i stand til å utvikle flere og bedre tjenester. Styrkingen vil skje gjennom samarbeid og samordninger til sterkere enheter med bredere tjenestetilbud.

Kompetanseutvikling for ansatte:
Formålet er å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren. Bibliotekene skal ha en bred og oppdatert kompetanse for å yte bedre tjenester. Bibliotekforskning skal gi ny kunnskap.

Dessuten skal det fysiske biblioteket videreutvikles som et sted for læring, kulturformidling og som et sted for integrering og kulturelt mangfold. Bibliotekene skal i større grad være et unikt og synlig tilbud overalt der brukerne er: på nettet, i forskningen og undervisningen, og på det lokale biblioteket.

Høringsuttalelser

Av hensyn til den videre oppfølging av utredningen ber vi om at høringsuttalelsene legges opp etter følgende mal:

1. Generelle kommentarer

2. Kommentarer til de enkelte forslagene. Vi ber om at det tydelig framgår hvilke forslag kommentarene gjelder og at forslagene kommenteres i samme rekkefølge som de fremkommer i utredningen.

3. Evt. andre kommentarer

Vi ber spesielt om høringsuttalelser knyttet til forslagene om en endret biblioteklov, et norsk digitalt bibliotek og konsolidering innen folkebiblioteksektoren.

Utredningen består av to deler. Del I heter ”Strategier og tiltak”, del II heter Norgesbiblioteket – nettverk for kunnskap og kultur.

Høringsfristen er satt til 1. april 2007. Liste over høringsinstansene følger vedlagt.

Vi ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende virksomheter eller medlemsorganisasjoner bør forelegges utredningen.

Høringsuttalelsene sendes til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep,
0030 Oslo og elektronisk til postmottak@kkd.dep.no. Innkomne høringsuttalelser vil bli lagt ut på departementets hjemmeside.

Med hilsen

Christina Smith-Erichsen
avdelingsdirektør

Nina Børge-Ask
rådgiver