Høring – rapport om ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2013

Vår ref.: 12/4163 - BHH

Høring - rapport om ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) sender på høring rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosiver.

Arbeidsgruppen ble oppnevnt våren 2010 av JD og Forsvarsdepartementet (FD). Gruppens mandat var, i forkortet versjon, å kartlegge hvilke problemer som (eksisterer eller) kan oppstå rundt ansvarsforhold og håndtering av nedgravde eksplosiver. Gruppen skulle levere en anbefaling på hvordan ethvert funn av eksplosiver, både til havs, langs kysten, i elver, innsjøer og på land, og uansett opphav (det vil si både militære og sivile), skal håndteres, herunder ansvaret for håndtering/destruksjon av eksplosivene.

Rapporten er publisert på JDs hjemmesider under høringer: www.regjeringen.no/html?id=705542.

JD ber adressatene om å forelegge utredningen for berørte underliggende organer, foreninger eller organisasjoner på eget område dersom disse ikke er oppført på listen. Departementet ønsker også å bli gjort oppmerksom på eventuelle andre aktører som bør gis anledning til å uttale seg om arbeidsgruppens rapport.

Høringsfrist er 25. januar 2013.

 

Med hilsen
Knut Anders Moi
avdelingsdirektør

  

Bente Husby
seniorrådgiver

 

 • Forsvarsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Utenriksdepartementet

         

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Fiskeridirektoratet
 • Klima- og forurensningsdirektoratet
 • Kystverket
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Sjøfartsdirektoratet

 

 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste

 

 • Fylkesmennene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • KS
Til toppen