Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften - samfakturering av nettleie og elektrisk energi

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat 14. november 2017 «Endringer i bokføringsforskriften – Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi».

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.01.2018

Vår ref.: 17/4693

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat 14. november 2017 «Endringer i bokføringsforskriften – Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi». Høringsnotatet er utarbeidet av Skattedirektoratet, på oppdrag fra Finansdepartementet.

Det foreslås i høringsnotatet endringer i bokføringsforskriften, slik at det også følger av bokføringsregelverket at samfakturering av nettleie og elektrisk energi er tillatt. Dersom forslagene følges opp, vil dette medføre at de nye reglene om gjennomfakturering i avregningsforskriften ikke er i konflikt med bokføringsreglene.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 5. januar 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets hjemmesider. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende etater, medlemmer, organisasjoner mv. 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

 

Alle departementene
Akademikerne
Arbeidstilsynet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening   
Direktoratet for økonomistyring
Energi Norge
Finanstilsynet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Øko-forum
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Verdipapirsentralen
Økokrim
Økonomiforbundet   

Til toppen