Høring - utkast til endring i forskrifter om opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrifter om opptak til høyere utdanning som innebærer at Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samorda opptak skal behandle klager på avslag på søknader om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2008

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrifter om opptak til høyere utdanning som innebærer at Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samorda opptak skal behandle klager på avslag på søknader om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse.
(24.01.2008)

-------------------------------------------------------------------------------------------
 

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste (pdf-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet. Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


--------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om endring i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. juni 2008 og trådte i kraft samme dag. Forskriftsendringen er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-13-08 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon.