Endring i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet har fastsatt to endringer i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. Endringene gjelder fra og med opptak til studieåret 2008–2009.

Universiteter og høyskoler
Samordna opptak 
Utdanningsdirektoratet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Videregående skoler
Elev- og studentorganisasjoner

Nr Vår ref Dato
F-013-08 200706434 17.06.2008
 

Endring i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler


Med hjemmel i lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler fastsetter Kunnskapsdepartementet forskrift om opptak til universiteter og høyskoler (opptaksforskriften). Gjeldende forskrift skal brukes til og med opptak til studieåret 2008-2009. Det vises til rundskriv F-10-05, F-05-07, F-09-07 og F-19-07.

Vi viser også til høringsbrev 24. januar 2008 med forslag om endring i § 8-1 andre ledd. Høringsfristen var 15. mai 2008. Det er mottatt 20 høringsuttalelser, hvorav de fleste støtter forslaget til endring. Det er ikke kommet frem synspunkter som går i mot forslaget. Departementet har derfor nå gjort endring i forskriften i samsvar med forslaget.

Universitetet i Tromsø har i brev 9. juni 2008 gjort rede for bachelorstudium i luftfartsfag som etter planen skal tilbys fra høsten 2008. Universitetet har søkt om spesielle opptakskrav til dette studiet. Med hjemmel i forvaltningslovens § 37 fjerde ledd har departementet fastsatt spesielle opptakskrav til studiet, jf § 4-1 bokstav j ny nr. 15

Endringene trer i kraft straks og vil bli videreført i ny forskrift om opptak til høyere utdanning som skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2009-2010. Se vedlegg.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
Inger Johanne Christiansen
ekspedisjonssjef seniorrådgiver

Kopi:
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Lærerorganisasjonene
Forskerforbundet
Justisdepartementet
Statens lånekasse for utdanning

 

Vedlegg:

Forskrift om endring i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. juni 2008 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler § 3-7, andre ledd.

Det gjøres følgende endring i § 4-1 bokstav j) der ny nr 15 skal lyde:

Luftfartsfag
2MX/2MY/3MZ og2FY og bestått opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.

Det gjøres følgende endring i § 8-1, andre ledd:

(2) Reglene for nasjonal klagenemnd gjelder ikke vedtak om opptak på grunnlag av realkompetanse og vedtak om opptak etter at det er innvilget dispensasjon fra enkelte av kravene om generell studiekompetanse, jf. § 3-6 i lov om universiteter og høyskoler. Forskriften gjelder heller ikke for klager på vurdering av spesielle opptakskrav som omfatter ferdigheter eller opptaksprøver etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Klager på slike vedtak behandles i samsvar med den klageordning som er etablert ved det enkelte lærested.