Høring – endring i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.08.2021

Vår ref.: 21/1215

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom.

Frist for å sende inn høringssvar er 4. august 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Vibeke Trålim
avdelingsdirektør

 • Departementene
 • Statsforvalterne
 • Kommunene
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barneombudet
 • Civita 
 • Datatilsynet
 • Delta
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Domstoladministrasjonen
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Frelsesarmeen
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Gatejuristen Oslo
 • Helsedirektoratet
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juristforbundet
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens Bymisjon
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
 • Politidirektoratet
 • PRIO
 • Redd Barna
 • Rettspolitisk forening (RPF)
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF)
 • Sivilombudsmannen
 • Statens helsetilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Tankesmien Agenda
 • Uføres Landsorganisasjon ULO
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Velferdsalliansen
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)