Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – Endringer i vannforskriften vedlegg I mv.

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i vannforskriften. Det foreslås i første rekke nødvendige endringer av vedlegg I om vannregionmyndigheter og vannregioner som følge av regionreformen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.11.2019

Vår ref.: 19/3350

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i vannforskriften.

I forbindelse med endringene i vannforskriften fra 1.1.2019, ble det besluttet at departementet ikke ville gjøre endringer i eksisterende inndeling i vannregioner og vannregionmyndigheter i vannforskriftens vedlegg I, men at dette ville skje ved en egen forskriftsendring som trer i kraft samtidig med regionreformen 1. januar i 2020. 

Det foreslås i første rekke nødvendige endringer av vedlegg I om vannregionmyndigheter og vannregioner som følge av regionreformen. I tillegg er det pekt på hvilke vannregionmyndigheter som skal koordinere arbeidet i områder som tilhører internasjonale vannregioner med avrenning til Sverige.

Videre foreslås enkelte endringer i vedlegg VI for å bringe vannforskriften bedre i samsvar med vanndirektivet. Det foreslås å ta inn del B om supplerende tiltak, noe som også utløser en mindre justering av § 25. Vedleggets punkt A v) foreslås også justert for å være i tråd med nasjonale føringer om avløp. Det foreslås også enkelte tillegg i vedlegg VI punkt A om grunnleggende tiltak.

Departementene tar sikte på at endringene i forskriften skal tre i kraft samtidig med regionreformen fra 1. januar 2020.

Det vises til vedlagte høringsnotat.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 19/3350 i stedet sendes på e-post til [email protected].

Fristen for å sende inn innspill er torsdag 28. november 2019.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Linn Helmich Pedersen
seniorrådgiver

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Kommunesektorens organisasjon

Den Norske Turistforening

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Energi Norge

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

Huseiernes Landsforbund

Jernbanedirektoratet

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Naturvernforbundet

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk friluftsliv

Norsk havneforbund

Norsk Industri

Norsk Vann BA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Sabima

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sjømat Norge

Statens vegvesen Vegdirektoratet

WWF-Norge


Kopi til:

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

Olje- og energidepartementet