Høring om forskrift om klage på vedtak om godkjenning av utenlandsk fagopplæring

Departementet sender nå forslag til forskriftsbestemmelse om klage på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.05.2017

Vår ref.: 16/7104

HØRING - FORSLAG TIL NY BESTEMMELSE I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA OM KLAGE OVER VEDTAK OM GODKJENNING AV UTENLANDSK FAGOPPLÆRING

1. Innledning
Den 1. juli trådte den nye § 3-4 a i opplæringsloven om godkjenning av utenlandsk fagopplæring i kraft. Bestemmelsen lyder:

"Departementet avgjer etter søknad frå enkeltpersonar om utanlandsk fag- eller yrkesopplæring skal godkjennast som sidestilt med norsk fag- eller sveinebrev eller vitnemål. Opplæringa er sidestilt når ho har same nivå og omfang som den norske vidaregåande opplæringa, og inneheld mange av dei vesentlege elementa i det aktuelle faget.
Departementet kan gi forskrift om vilkår for godkjenning, sakshandsaming, klage og avgrensing i klageretten."

Departementet sender nå forslag til forskriftsbestemmelse om klage på høring. Høringsfristen er 20.05.2017.

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2539311. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

2. Om forskriftsutkastet
Vedtak etter lovbestemmelsen vil være enkeltvedtak og kunne påklages etter forvaltningsloven. Lovbestemmelsen om godkjenning av utenlandsk fagopplæring gir departementet myndighet til å fastsette begrensninger i klageretten i forskrift. For vedtak om generell godkjenning etter Universitets- og høyskoleloven er klagenemndas myndighet begrenset slik at nemnda ikke kan overprøve NOKUTs vurdering av den avlagte utdanningenes nivå og omfang. Departementet foreslår ikke å begrense klagenemndas myndighet på denne måten for utenlandsk fagopplæring. Klagenemndas medlemmer kan ikke forventes å ha innsikt i all fagopplæring i alle land, men vil fatte sine vedtak på grunnlag av sakens dokumenter. Der vil både den norske og den utenlandske utdanningen i faget være beskrevet og vurdert, i likhet med klagerens anførsler. Ved behov kan nemnda også be om supplerende sakkyndige vurderinger. Departementet foreslår derfor at nemda skal ha den myndighet som klageinstanser normalt har etter forvaltningsloven. Det vil si at nemda kan prøve alle sider av vedtaket.

Departementet foreslår at klagenemnd som skal behandle klager om utenlandsk fagopplæring oppnevnes av departementet. Dette er samme løsning som for klagenemnda etter Universitets- og høyskoleloven og Fagskoleloven.

Departementet foreslår at nemnda ikke skal ha mindre enn 3 medlemmer. For å sikre kompetanse i nemda om forvaltningslovens bestemmelser foreslår departementet at nemndas leder skal tilfredsstille kravene til lagdommere etter domstolloven. Det vil si at nemndas leder må ha fylt 25 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. I tillegg må vedkommende være vederheftig.

Bestemmelsen om klageordning bør inntas i forskrift til opplæringsloven. Fordi godkjenningsordningen bare gjelder fagopplæring bør bestemmelsen tas inn i forskriftens kapittel 11 om særskilte regler om fagopplæringen

3. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget
Utgifter til forberedende klagebehandling og godtgjørelse til nemndsmedlemmer skal dekkes innenfor NOKUTs ordinære tildeling.

 

4. Forslag til ny bestemmelse i forskrift til opplæringslova

Kapittel 11. Særskilde reglar om fagopplæringa
Klage over vedtak om godkjenning av utanlandsk fagopplæring
Ny § 11-7
Vedtak i sak om godkjenning av utanlandsk fagopplæring kan påklages til en klagenemnd oppnemnt av departementet.
Klagenemnda skal bestå av minst 3 personer. Nemndas leder skal tilfredsstille krava til lagdommarar etter domstollova. Oppnemninga gjelder for 4 år av gangen.
Klagen vert handsama etter føresegnene i forvaltningslova.

 

Med hilsen

Erik Saglie (e.f.)
Avdelingsdirektør

                                                                                             Jan Ellertsen
                                                                                             Spesialrådgiver

Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- og likestillingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Elevorganisasjonen
Finnmark fylkeskommune
Fylkesmennene
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Møre og Romsdal fylkeskommune
NOKUT
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norsk studentorganisasjon
Nærings- og fiskeridepartementet
NHO
Oppland fylkeskommune
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Unio
Utdanningsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Vest-Agder fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune

Til toppen