Høring- forskrifter om rammeplaner for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger

I tråd med strategien "Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen" oppnevnte Kunnskapsdepartementet et rammeplanutvalg for femårig samiske grunnskolelærerutdanninger. De nye masterutdanningene skal erstatte dagens fireårige grunnskolelærerutdanninger. Forskriftene skal bidra til en enhetlig nasjonal oppbygging av utdanningsprogrammene. Det samiske rammeplanutvalget ble bedt om å gjennomføre arbeidet i en åpen og inkluderende prosess. Vi ber om at høringsinstansene kommenterer forskriftene paragrafvis. Forskriftene sendes kun ut på norsk, men vil bli oversatt og distribuert på samisk ved endelig fastsettelse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2016

Vår ref.: 16/3591

Høring forskrifter om rammeplaner for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger

I tråd med strategien "Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen" oppnevnte Kunnskapsdepartementet et rammeplanutvalg for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger. De nye masterutdanningene skal erstatte dagens fireårige grunnskolelærerutdanninger.

Utdanningene skal være integrerte og helhetlige, holde høy kvalitet og være relevante profesjonsutdanninger for det samiske samfunnet. Forskriftene skal bidra til en enhetlig nasjonal oppbygging av utdanningsprogrammene. Det samiske rammeplanutvalget ble bedt om å gjennomføre arbeidet i en åpen og inkluderende prosess.

Utvalgets forslag er justert i henhold til de nasjonale rammeplanene som nå er fastsatt.   Departementet sender med dette utkast til forskrifter om rammeplaner for trinn 1-7 og 5-10 på høring. Vi ber om at høringsinstansene kommenterer forskriftene paragrafvis. Forskriftene sendes kun ut på norsk, men vil bli oversatt og distribuert på samisk ved endelig fastsettelse.  

Høringsfrist er 1. september 2016. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på:www.regjeringen.no/id2504219 Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Vedlagt er forslag til forskrifter, og rammeplanutvalgets mandat.

 

 Med hilsen    

 

Fredrik Dalen Tennøe (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Øyvind Johnson
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Oslo kommune
Karasjok komune
Kautokeino kommune
Tana kommune
Nesseby kommune
Porsanger kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Tysfjord kommune
Snåsa kommune
Røyrvik kommune
Røros kommune
Tromsø kommune
Alta kommune
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Det teologiske Menighetsfakultet
Diakonhjemmet Høgskole
Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass diakonale høgskole
Høgskolen Betanien
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
Misjonshøgskolen
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Rudolf Steinerhøyskolen
Westerdals høyskole - Oslo School of Arts, Communication and Technology
Nettverk for private høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Forsvarets høgskole
Politihøgskolen
Forskerforbundet
Norges forskningsråd
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Felles studieadministrativt tjenestesenter
Nasjonalt råd for lærerutdanning
Norgesuniversitetet
Fleksibel utdanning Norge
UNINETT AS
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Utdanningsdirektoratet
Sametinget
KS
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Norsk studentorganisasjon
Association of Norwegian Students Abroad
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Utdanningsforbundet
Norsk Lektorlag
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Lærernes Yrkesforbund
Steinerskoleforbundet
Musikernes fellesorganisasjon
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Naturviterne
Fellesorganisasjonen
Norges Juristforbund
Norsk Sykepleierforbund
Samfunnsøkonomene
Econa
Norsk tjenestemannslag
Fagforbundet
Unio
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Akademikerne
Hovedorganisasjonen Virke
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Abelia
Kulturrådet
Språkrådet
Fellesrådet for kunstfagene i skolen
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Universell
Norsk presseforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Institutt for Kristen Oppseding
Dysleksi Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Barneombudet
Riksrevisjonen
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Musikk i skolen
Fremmedspråksenteret
Kunst- og kultursenteret
Lesesenteret
Senter for IKT i utdanningen
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Naturfagsenteret
Nynorsksenteret
Skrivesenteret