Høring: Forslag om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.01.2013

Vår ref.: 10/4996 GKB

Høring: Forslag om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) med sikte på å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt. Det er gjort nærmere rede for forslaget i vedlagte høringsnotat fra Finanstilsynet.

Departementet ber om merknader til forslaget innen fredag 11. januar 2013. Det bes om at høringsinnspill sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no i tillegg til ordinær post. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
underdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet

 

Liste over høringsinstanser:

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansmarkedsfondet
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Investorforum
Norske Finansanalytikeres Forening
Oslo Børs
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen