Høringer

Høring - Forslag om å innføre personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler ved oppstart av arbeidsmarkedstiltak i ordinære virksomheter og forslag om endring av §11-2 Inkluderingstilskudd i forskrift om arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette ut på høring forslag om å innføre personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler ved oppstart av arbeidsmarkedstiltak i ordinære virksomheter og forslag om endring av §11-2 Inkluderingstilskudd i forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.03.2022

Vår ref.: 21/4622

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette ut på høring forslag om å innføre personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler ved oppstart av arbeidsmarkedstiltak i ordinære virksomheter og forslag om endring av §11-2 Inkluderingstilskudd i forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

Vedlagt følger to høringsnotater:

 1. Høringsnotat med forslag om å innføre personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler ved oppstart av arbeidsmarkedstiltak i ordinære virksomheter. Forslaget vil bidra til økt bruk av slike avtaler ved at alle som deltar på tiltak i ordinære virksomheter vil få en personlig tilretteleggings- og oppfølgingsavtale. Målet er å forbedre tilbudet til personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv og som har et større tilretteleggingsbehov enn det loven krever at arbeidsgiver skal tilrettelegge for. Dette vil gi et bedre og mer forutsigbart tilbud til alle som har inngått en avtale om bruk av arbeidsmarkedstiltak. Forslaget er også et ledd i digitaliseringen av NAVs tjenester, herunder digital kommunikasjon og oppfølging. Forslaget innebærer en vesentlig forbedring for alle parter og skal erstatte dagens ordning med papirbaserte tilretteleggings- og oppfølgingsavtale som ikke har virket etter intensjonen.
 2. Høringsnotat med forslag om endring av § 11-2 Inkluderingstilskudd i forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Den foreslåtte endringen om å knytte tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler til deltakelse i arbeidsmarkedstiltak i det første høringsnotatet, gjør at tiltaksforskriften § 11-2 andre ledd som regulerer målgruppen for inkluderingstilskudd må justeres. I den forbindelse ser vi behov for å tydeliggjøre målgruppen for inkluderingstilskuddet.

Det er ønskelig å iverksette forslaget så raskt som mulig for å støtte opp under regjeringens strategi med å inkludere flere i arbeidsmarkedet. Høringsfristen settes derfor til i overkant av åtte uker.

Frist for å sende inn høringssvar er 11. mars 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Med hilsen

Morten Søndergaard Henningsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Roger Lorås
seniorrådgiver

 

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering
 • Elevorganisasjonen
 • Ferd sosiale entreprenører
 • Finansdepartementet
 • Frelsesarmeen
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Ideelt nettverk
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • KS
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • KREM - Kreativt og mangfoldig arbeidsliv
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk
 • Mental helse ungdom
 • Norges Røde Kors
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Redd Barna
 • RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Velferdsalliansen
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)