Forsiden

Høring om forslag om endring i barnehageloven - språkkrav

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i barnehageloven på høring. I høringen foreslås det at personer som søker arbeid i barnehagene, må ha tilfredsstillende norskferdigheter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.06.2017

Vår ref.: 17/1893

 

Høring om endringer i barnehageloven – Krav til norskspråklig kompetanse 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å innføre krav om tilfredsstillende norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i barnehage. 

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2548687.

Departementet vil understreke at også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 19. juni 2017.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Med hilsen 
                                                                    

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                       Signe Bechmann Hansen
                                                                       førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Private barnehager
Høgskoler
Universiteter

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstilsynet
Atferdssenteret
Barneombudet
Brønnøysundregisteret
Bufdir
Datatilsynet
Delta
DMMH
Dysleksi Norge
Espira
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsrådet
FUB
FUG
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handikappede barns foreldreforening
Helsedirektoratet
helsetilsynet
Humanetisk forbund
Husbanken
IMDI
Innvandrernes landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kanvas
KEFF - Kliniske ernæringsfysiologers forening tilskuttet forskerforbundet
Kirkelig pedagogisk senter
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kristent Pedagogisk Forum
KS
Kvinnefronten
Landsorganisasjonen Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
Lesesenteret
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Rogaland
Læringsverkstedet
Matematikksenteret
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
NAFO
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplµring
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Naturfagsenteret
NHO
Norges Bygdekvinnelag
Norges Døveforbund
Norges handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges kvinne- og famileforbund
Norges Montessoriforbund
Norsk forbund for Utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norske Kveners Forbund
Norske Samers Riksforbund
Nynorsksenteret
PBL
PIA (Private barnehager i Asker)
REFORM- ressurssenter for menn
Regelrådet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Samisk Høgskole
Senter for IKT i Utdanningen
Senter for samisk i opplæringa
Sentralledelsen for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Skolelederforbundet
Skrivesenteret
Språkrådet
SSB
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens institutt for forbruksforskning
statped
Steinerbarnehagene Norge
Stiftelsen barnas rettigheter
Sysselmannen på Svalbard
Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)
Trygge barnehager
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet (UDI
Velferdsforskningsinstituttet - NOVA
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning
Virke
YS