Høring – forslag om endring i folkeregisterloven, «kontaktopplysninger for dødsbo»

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i folkeregisterloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.03.2021

Vår ref.: 20/4722

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i folkeregisterloven.

Forslaget innebærer at informasjonselementet «kontaktopplysninger for dødsbo» i folkeregisterloven § 3-1 første ledd bokstav f, gjøres ikke-taushetsbelagt. «Kontaktopplysninger for dødsbo» er i tråd med lovens hovedregel underlagt taushetsplikt, og kan kun utleveres til aktører som har lovhjemmel til å få utlevert taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. Opplysningen er alminnelig tilgjengelig fra domstolene, og hensynet til lovharmonisering tilsier at den ikke bør være underlagt taushetsplikt i Folkeregisteret. Departementet viser til forslag til endring i folkeregisterloven § 9-1 annet ledd.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 12. mars 2021. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.


Med hilsen
Ellen Gjemdal e.f.
lovrådgiver

                                                                                             Sara Hjelle Øiestad
                                                                                             seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum, Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet