Høringer

Høring – forslag til endringer i forsvarsloven

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven). Departementet foreslår å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer uten verneplikt og en utvidet tjenesteplikt for tjenestepliktige.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2021

Vår ref.: 2019/1832

Høring - forslag til endringer forsvarsloven

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven).

Departementet foreslår å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer uten verneplikt og en utvidet tjenesteplikt for tjenestepliktige. Det foreslås videre å klargjøre at Forsvaret kan inngå kontrakt om tjenesteplikt med egne sivilt ansatte. Departementet foreslår også en særregel i forsvarsloven om at områdesjefene i Heimevernet kan ansettes på åremål.

Frist for å sende inn høringssvar er 30.11.2021. Vi ber om at høringssvar fortrinnsvis sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Les og svar på høringen her: Høring – forslag til endringer i forsvarsloven - regjeringen.no

Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges for underliggende organer mv. som ikke er oppført på høringslisten. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til seniorrådgiver Stine Engelberth Johansen på stine-engelberth.johansen@fd.dep.no eller på 23 09 63 38.

Arbeids- og sosialdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

Olje- og energidepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kulturdepartementet

Samferdselsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Finansdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Akademikerne

Befalets fellesorganisasjon

Norske reserveoffiserers forbund

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Norsk tjenestemannslag

Personellforbundet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Landsorganisasjonen i Norge

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ombudsmannen for Forsvaret

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Generaladvokaten

Fellesforbundet

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets seniorforbund

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Institutt for forsvarsstudier

Statens pensjonskasse

NITO

Norges forsvarsforening

Språkrådet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Norges lotteforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitet i Tromsø

Den norske advokatforening

Den norske legeforening

Landsrådet for Heimevernet

Militært kvinnelig nettverk

Norsk militærjuridisk forening

Hovedorganisasjonen Virke

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS

Folk og Forsvar

Forsvarsmateriell

Norges offisers- og spesialistforbund

Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Politihøgskolen

Juristforbundet