Høring – forslag til endringer i forsvarsloven

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven). Departementet foreslår å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer uten verneplikt og en utvidet tjenesteplikt for tjenestepliktige.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.11.2021

Vår ref.: 2019/1832

Høring - forslag til endringer forsvarsloven

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven).

Departementet foreslår å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer uten verneplikt og en utvidet tjenesteplikt for tjenestepliktige. Det foreslås videre å klargjøre at Forsvaret kan inngå kontrakt om tjenesteplikt med egne sivilt ansatte. Departementet foreslår også en særregel i forsvarsloven om at områdesjefene i Heimevernet kan ansettes på åremål.

Frist for å sende inn høringssvar er 30.11.2021. Vi ber om at høringssvar fortrinnsvis sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Les og svar på høringen her: Høring – forslag til endringer i forsvarsloven - regjeringen.no

Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges for underliggende organer mv. som ikke er oppført på høringslisten. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til seniorrådgiver Stine Engelberth Johansen på stine-engelberth.johansen@fd.dep.no eller på 23 09 63 38.