Høring - forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv.

Høringsfrist: 16. februar 2007

Resultat: Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2008 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 8–11 åttende ledd sjuende punktum og § 8–20.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16. februar 2007
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 15. november 2006