Høring - forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.02.2021

Vår ref.: 20/4919

Høring - forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen.  

Fristen for å avgi høringssvar er 12. februar 2021.

I høringsnotatet vises det til utredningen «Tilsynsrådene for kriminalomsorgen: Status og reform» av Eivind Smith, datert 31. mars 2020. Utredningen er vedlagt.

Høringsinstansene bes forelegge høringen for eventuelle berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser i en alminnelig høring er offentlige og blir publisert. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

 

Lise Lehrmann
avdelingsdirektør

 

Toril Kristiansen Høyland
spesialrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges institusjon for menneskerettigheter

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivilombudsmannen

Statens sivilrettsforvaltning

Utlendingsdirektoratet

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det jurdiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske faktultet, Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Politihøgskolen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sør-Øst Norge

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomité

Det norske menneskerettighetshuset

Politijuristene

Politiets Fellesforbund

Fellesorganisasjonen 

Forsvarergruppen av 1977

For Fangers Pårørende

Gatejuristnettverket

Hovedverneombudet i kriminalomsorgen

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Kriminalomsorgens Lederforbund

Landsforeningen for voldsofre

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Tjenestemannslag

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte

WayBack

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund