Prop. 143 L (2019–2020)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til de endringer i straffegjennomføringsloven, straffeprosessloven og konfliktrådsloven som er nødvendige for at kriminalomsorgsetaten kan organiseres med ett sentralt og ett lokalt nivå, uten dagens regioner. Videre inneholder proposisjonen forslag til endringer i straffegjennomføringsloven som gir en tydeligere hjemmel  for kortvarig overføring til annet fengsel ved uttransportering av landet, en oppdatert hjemmel for at kriminalomsorgen kan innhente informasjon fra politiet om personer som ønsker å besøke en innsatt i fengsel, en hjemmel for at kriminalomsorgen kan ta i bruk elektronisk pust- og bevegelsessensor i fengselsceller for å forebygge selvmord og overdoser, og en hjemmel for at kriminalomsorgen i noen tilfeller kan benytte spyttbeskytter på en innsatt.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget