Høring - krav om konto for utbetaling av tilgodebeløp på skatt og avgift

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om krav om konto for utbetaling av tilgodebeløp på skatt og avgift

Status: På høring

Høringsfrist: 01.05.2023

Vår ref.: 16/1239

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om krav om konto for utbetaling av tilgodebeløp på skatt og avgift.

Forslaget innebærer at utbetaling av tilgodebeløp på skatt og avgift som utgangspunkt skal skje til skattepliktiges konto. Skatteetaten skal likevel kunne beslutte å utbetale på annen måte dersom særlige forhold tilsier det. Dersom det ikke er opplyst om konto, og heller ikke besluttet å utbetale på annen måte, vil det ikke påløpe forsinkelsesrente ved manglende utbetaling av tilgodebeløpet.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 1. mai 2023. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen
Hilde Slupphaug  e.f.
seniorskattejurist

                                                                                     Tor Lone Rasmussen
                                                                                     rådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norske kredittopplysningsbyråers forening
Dun & bradstreet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Sivilombudet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum Equinor ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet