Høring: Kvalitetsutvalgets delinnstilling "Førsteklasses fra første klasse"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2002

Akademikerne
Barneombudet
Departementene
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillingsombudet
Lærernes Yrkesforbund
Læringssenteret
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk Lektorlag
Norsk Skolelederforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Privatskoleorganisasjonene
Riksrevisjonen
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjoner (SAFO)
Skolenes landsforbund
Statens råd for funksjonshemmede
Statens utdanningskontorer
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Universiteter
Statlige høgskoler
Private høgskoler
Universitets- og høgskolerådet