Høring: Kvalitetsutvalgets delinnstilling "Førsteklasses fra første klasse"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2002

Jf. vedlagte liste over adressater

 

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

   

02/3770

18.06.02

 

Det regjeringsoppnevnte utvalget (Kvalitetsutvalget) som skal vurdere innhold, kvalitet og organisering av grunnopplæringen, ble 4. desember 2001 bedt om å utarbeide en delinnstilling om kvalitetsvurdering i grunnopplæringen, herunder rapportering og oppfølging. Utvalgets mandat er referert i innstillingens avsnitt 1.9. Utvalget avga sin innstilling 14. juni 2002 under navnet "Førsteklasses fra første klasse". Utvalget foreslår at det etableres et nasjonalt vurderingssystem for grunnopplæringen. Det fremmes en rekke konkrete forslag når det gjelder vurderingssystemets innhold, ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene, samt organisering og ansvarsdeling på statlig nasjonalt/regionalt nivå.

Departementet inviterer med dette høringsinstansene til å uttale seg om delinnstillingen.

En foreløpig utgave av delinnstillingen er tilgjengelig på departementets side på ODIN under publikasjoner ® rapporter. 

Den endelige utgaven av innstillingen vil foreligge på ODIN i løpet av kort tid. Det vil ikke bli foretatt realitetsendringer i den endelige utgaven.

Utvalgets konkrete forslag er oppsummert i innstillingens kapittel 1. Av hensyn til departementets oppfølging bes det om at høringsuttalelsene følger strukturen i innstillingens kap 1:

Kvalitet nasjonalt og internasjonalt

Kvalitet er også resultater

Kvalitet i organiseringen en hatt til hver

En kvalitetsportal

Kvalitet er også ledelse

Kvalitetsvurdering – premisser

Begrepsavklaringer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fylkeskommuner og kommuner bes sende sine uttalelser til Statens utdanningskontor i fylket.

Øvrige høringsinstanser bes sende sin uttalelse til Utdannings- og forskningsdepartementet, Opplæringsavdelingen, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo

Høringsfristen er 18.september 2002.

Med hilsen

Johan Raaum e.f.
ekspedisjonssjef

Annbjørg G. Rimeslåtten
seniorrådgiver

 

Akademikerne
Barneombudet
Departementene
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillingsombudet
Lærernes Yrkesforbund
Læringssenteret
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk Lektorlag
Norsk Skolelederforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Privatskoleorganisasjonene
Riksrevisjonen
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjoner (SAFO)
Skolenes landsforbund
Statens råd for funksjonshemmede
Statens utdanningskontorer
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Universiteter
Statlige høgskoler
Private høgskoler
Universitets- og høgskolerådet

Til toppen