Høring – lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Dette høringsnotatet inneholder forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union. Forslagene forutsetter i utgangspunktet at det blir inngått en utmeldelsesavtale mellom EU og Storbritannia og at de relevante delene av denne avtalen gjøres gjeldende for Norge gjennom et eget avtaleverk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2018

Vår ref.: 18/5106 ES TME/IH/bj

Høring - lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (EU).

Når Storbritannia trer ut av EU 29. mars 2019 kl. 23.00 GMT (kl. 00 norsk tid) trer de også ut av EØS og alle andre avtaler de er bundet av i kraft av å være medlemstat i EU. I likhet med EU, har derfor Norge og de andre EØS/EFTA-statene behov for å regulere Storbritannias uttreden.

I tråd med TEU artikkel 50, har EU og Storbritannia forhandlet om en utmeldingsavtale. Det er foreløpig enige om størstedelen av utkastet til utmeldelsesavtale som er vedlagt høringsnotatet. Her fastsettes det for det første en overgangsperiode som skal gjelde fra Storbritannias formelle uttreden 29. mars 2019 kl. 23.00 (GMT) og fram til og med 31. desember 2020. I denne perioden skal Storbritannia i utgangspunktet behandles som om de fremdeles var medlem av EU, selv om de formelt har trådt ut. I overgangsperioden skal Storbritannia også overholde alle forpliktelser som følger av EUs tredjelandsavtaler, herunder EØS-avtalen. Det er videre foreløpig enighet om hvilke rettigheter britiske borgere som har benyttet seg av retten til fri bevegelighet før utgangen av overgangsperioden skal ha i EU og tilsvarende, hvilke rettigheter unionsborgere skal ha i Storbritannia. I tillegg er det enighet om en rekke såkalte utfasingsbestemmelser som i stor grad regulerer når EU-retten opphører å gjelde for på utvalgte områder.

Avtalen mellom EU og Storbritannia binder ikke Norge. Det er derfor behov for et eget avtaleverk som regulerer borgernes rettigheter og Storbritannias uttreden fra EØS-avtalen og alle andre avtaler som regulerer forholdet mellom Norge og Storbritannia der Storbritannia er bundet i kraft av å være EU-medlem. Det er nær enighet mellom Norge (og de andre EØS/EFTA-statene) og Storbritannia om en avtale som regulerer borgernes rettigheter og de forskjellige utfasingsbestemmelsene. Det tas sikte på at denne avtalen vil speile de relevante delene av avtalen mellom EU og Storbritannia. Når det gjelder overgangsperioden, arbeides for å finne rettslige løsninger som sikrer at denne også gjøres gjeldende i forholdet mellom Norge (og EØS/EFTA-statene) og Storbritannia.

Departementet har vurdert å avvente høring av lov- og forskriftsforslagene til de nødvendige avtalene er inngått. Det er samtidig begrenset med tid fram til tidspunktet for Storbritannias uttreden 29. mars 2019. Det er viktig at enkelte regelendringene er på plass på dette tidspunktet og av den grunn har vi valgt å sende forslagene på høring nå.

Det innebærer at høringsnotatet bygger på noen grunnleggende forutsetninger som forslagene må leses i lys av.

I og med at det ikke er inngått noen avtale mellom Norge og Storbritannia enda, legges avtaleutkastet mellom EU og Storbritannia til grunn i dette høringsnotatet. Dette innebærer at alle henvisninger i høringsnotatet til utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia, vil endres til henvisninger til avtaleverket mellom Norge (og EØS/EFTA-statene) og Storbritannia i det endelige lovforslaget. Forslagene har tatt utgangspunkt i at de delene av utmeldingsavtalen som er relevant for våre avtaler med UK, skal speiles i en avtale med virkning for Norge. Det innebærer at hvis Storbritannia og EU enes om en avtale som fraviker avtaleutkastet, vil det kunne påvirke både innholdet i avtaleverket mellom Norge og Storbritannia og forslagene til nasjonal gjennomføring.

De foreslåtte lov- og forskriftsendringene er betinget av at det blir inngått en utmeldingsavtale mellom Storbritannia og EU og at tilsvarende bestemmelser gjennom egne avtale(r) blir bindende mellom Storbritannia og Norge. Dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale, vil situasjonen måtte vurderes på nytt. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, må det vurderes hvilke tiltak vi kan og bør sette i verk nasjonalt, herunder om enkelte av de lov- og forskriftsendringer som foreslås i dette notatet likevel skal gjennomføres. I denne vurderingen vil det også legges vekt på hvilke løsninger Storbritannia og EU velger.

I en slik situasjonen anses det særlig viktig å vurdere nasjonale løsninger for britiske statsborgere med lovlig opphold etter EØS-avtalen i Norge på uttredelsestidspunktet og deres familiemedlemmer. Regjeringen tar sikte på å etablere ordninger for å hindre at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer skal måtte forlate Norge for så eventuelt å søke om opphold på nytt fra Storbritannia.

For å gi en samlet framstilling av forslagene til lov- og forskriftsendringene som følge av brexit, inneholder høringsnotatet forslag til lov- og forskriftsendringer på en rekke departementers ansvarsområder. Justis- og beredskapsdepartementet har koordinert innspillene.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene i høringsnotatet. Frist for å gi høringssvar er 30. november 2018.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tonje Meinich e.f.
avdelingsdirektør

                                                                        Ida Sørebø
                                                                        lovrådgiver

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Oslo tingrett

Oslo byfogdembete

Namsfogden i Oslo

Arbeidsretten

Domstoladministrasjonen

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Det nasjonale statsadvokatembetet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Folkehelseinstituttet

Folketrygdfondet

Forbrukertilsynet

Generaladvokaten

Helsedirektoratet

Justiskomiteen på Stortinget

Klima- og forurensningsdirektoratet

Konkurransetilsynet

Kriminalomsorgsdirektoratet

KRIPOS

Landbruksdirektoratet

Landets regionale helseforetak

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mattilsynet

Medietilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Pasient- og brukerombudene

Patentstyret

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Post- og teletilsynet

Posten Norge

Regjeringsadvokatembetet

Riksadvokatembetet

Riksadvokatembetet

Riksarkivet

Riksarkivet

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Sámediggi – Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statens helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens legemiddelverk

Statens lånekasse for utdanning

Statens seniorråd

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Tolldirektoratet

Trygderetten

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda UNE

Økokrim

 

Fylkeskommuner

Fylkesmenn

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

 

Abelia

ACAPO AS

Aconto.no AS

Advokatforeningen

Advokatforeningen

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Aktuarkonsulenters Forum

Alternativ til Vold

ALT-medlemmer

Ambita

American Express

Amnesty International Norge

Animalia

Apotekforeningen

Arbeidsforskningsinstituttet AS

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsmiljøsenteret

Arcus-Gruppen AS

Arena Senter for europaforskning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Baker- og konditorbransjens Landsforening

Bama AS

Bank Norwegian AS

Bankenes sikringsfond

Barnevakten

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Billedkunst opphavsrett i Norge (BONO)

Biologisk-dynamisk Forening

Bioteknologinemnda

Bioteknologirådet

Bluegarden

Bokhandlerforeningen

Bransjeforeningen for storkjøkkenleverandører

Bransjerådet for naturmidler

Bryggeri- og drikkevareforeningen

Bryn Aarflot

Brønnbåteiernes forening

Business Software Alliance (BSA)

Cefor - The Nordic Association of Marine Insurers

Civita

Coop Norge Handel AS

Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF)

Dagligvareleverandørenes forening

De nasjonale forskningsetiske komiteer

De norske bokklubbene AS

Debio

Den katolske kirke i Norge

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsene

Den norske Aktuarforening

Den norske Alpakkaforening

Den norske Atlanterhavskomité

Den norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Den norske emballasjeforening

Den norske Helsingforskomité

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

Den norske tannlegeforening

Den Norske Veterinærforening

Design og arkitektur Norge

Det norske Menneskerettighetshuset

Det norske skogselskap

Det Norske Travselskap

Det veterinærmedisinske rettsråd

Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrevernalliansen

Eiendom Norge

Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF)

Elektronikk Importør Foreningen v/advokat Ketil Brønner

Emballasjekonvensjonens styre

En Verden

Energibedriftenes landsforening EBL

EnterCard Norge AS

Entreprise Europe Network

Equinor

Europabevegelsen

EVRY Norge AS

Experian

Fagforbundet i Norge

Fagpressen

Fagrådet

Fagus

Farmasiforbundet

Fellesforbundet

Felleskjøpet Agri

FHL Fiskefôr

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Finansmarkedsfondet

Finansnæringens autorisasjonsordninger

Fiskarlaget

Fiskebåt

Fiskekjøpernes forening

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskernes Salgslag

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

Fond for lyd og bilde

Fond for utøvende kunstnere

FONO

Forbruker Europa (ECC Norway)

Forbrukeradvokaten

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvarergruppen av 1977

Forsvarets forskningsinstitutt

Framtiden i våre hender

Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon

Fridtjof Nansens Institutt

Fritt Ord

Frivillighet Norge

Frukt og grønnsaksgrossistenes servicekontor

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gartnerhallen SA

Gatejuristen - Kirkens Bymisjon

GENO

GenØk - Senter for biosikkerhet

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

GRAFILL

Graminor AS

Greenpeace

Hageland AS

Hageselskapet

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (Virke)

Havtrygd Bergen

Havtrygd Hvaler

Havtrygd Lindesnes

Havtrygd Måløy

HELFO

Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo

Helseklage

Honningcentralen A/L

Hovedorganisasjonen Virke

Human-Etisk Forbund

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Håmsø Patentbyrå

ICJ Norge

IKT-Norge

Import og eksportagenters forening

Inkassoklagenemnda

Innovasjon Norge

Institutt for Forsvarsstudier

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Institutt for samfunnsforskning

Iper Direkte AS

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kimen Såvarelaboratoriet

Kjøleleverandørenes landsforening

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

KLP - Kommunal Landspensjonskasse

Kommunalbanken

Kommunesektorens organisasjon (KS) (Kommunenes Sentralforbund)

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)

Komplett Bank ASA

Konservesfabrikkenes Landsforening

KOORIMP

Kopinor

Kosmetikkleverandørenes Forening

Kreativt Forum

Kreftforeningen

KSL Matmerk

Kulturrådet

KUN senter for kunnskap og likestilling

Kyllingprodusentenes Landslag

Kystgeitlaget

Kystrederiene

Kystverket

Landkreditt Bank

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Lastebileiernes Forening

Lederne

Legemiddelindustrien LMI

Lendo AS

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Manifest Tankesmie

Markedsforbundet

Mastercard

Matforsk

Matmerk

Mental Helse

Miljøstiftelsen Bellona

NACG - Norwegian Anti-Counterfeit Group

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nei til EU

NHO Handel

NHO Logistikk og Transport

NHO Mat og Drikke

NHO Norsk Industri

NHO Transport

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

NOAH - for dyrs rettigheter

Nofima AS

Nordax Bank AB

Nordia Law

Nordic Trustee AS

NORDMA

Norges Automobilforbund

Norges Bank

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilutleieforbund

Norges birøkterlag

Norges Bondelag

Norges brevdueforbund

Norges colonialgrossisters forbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges farmaceutiske forening

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund

Norges Handikapforbund

Norges Hovslagerforening

Norges hundekjørerforbund

Norges Hunder Landsforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norges Interne Revisorers Forening

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Juristforbund

Norges Kaninavlsforbund

Norges Kaninforening

Norges Kommunerevisorsforbund

Norges Kreditorforbund

Norges kvinne- og familieforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges nasjonale Institusjon for menneskerettigheter

Norges Offisersforbund

Norges Pelsdyralslag

Norges Politilederlag

Norges Rederiforbund

Norges Rytterforbund

Norges Røde Kors

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Norges Sjømatråd

Norges skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norges veterinærhøgskole (NVH)

Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB)

Norgesgruppen ASA

Norgesmøllene AS

Norgesskjell

Norsk Akkreditering

Norsk Akvarieforbund

Norsk Alpakkaforening

Norsk Amatørrytterklubb NoARK

Norsk Araberhestforening

Norsk biobrensel

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk design- og arkitektursenter

Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)

Norsk dyreholderallianse

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk Fjørfelag

Norsk Folkehjelp

Norsk forening for bygge- og entrepriserett

Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse NIR

Norsk forening for industriens patentingeniører NIP

Norsk frøavlerlag

Norsk Fysioterapiforbund

Norsk Gartnerforbund

Norsk Gypsy Cob Forening

Norsk Havneforening

Norsk Helse og Velferdsforum

Norsk Hestesenter

Norsk Hjorteavlsforening

Norsk Hjortesenter

Norsk Industri

Norsk Islandshestforening

Norsk Jockeyklub

Norsk Journalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Kasjmirlag

Norsk Kennel Klub

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Lama AS

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Lipizzanerforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Militærjuridisk Forening

Norsk Minigrisforening

Norsk Mohairlag

Norsk naturgjødsel

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Pasientforening

Norsk Ponniavlsforening

Norsk Presseforbund

Norsk Psykologforening

Norsk rasedueforbund

Norsk rasefjørfeforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Regnesentral

Norsk Rettsmedisinsk Forening

Norsk rikskringkasting NRK

Norsk Rikstoto

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norsk Sau og Geit

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Norsk Senter for Menneskerettigheter

Norsk Sjømat AS

Norsk sjømatsenter AS

Norsk Skipsmeglerforbund

Norsk Studentorganisasjon

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Såvareforening

Norsk Takst

Norsk Tannpleierforening

Norsk tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)

Norsk Telegrambyrå

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk trepleieforum

Norsk Treteknisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Varmblod

Norsk Ved

Norsk Vegetasjonskontroll AS

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Villsaulag

Norsk Øko-Forum

Norske Akevitters Venner

Norske anleggsgartnere

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Felleskjøp (Felleskjøpet)

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske industridesignere

Norske Iskremfabrikkers Landsforening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Norske Landbrukstenester

Norske Landskapsarkitekters forening

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norske Patentingeniørers Forening NPF

Norske Rasekatters Riksforbund

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund / Norgga Sámiid Riikkasearvi

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norske Torv- og Jordprodusenters Bransjeforbund

NorStella

Norsvin

Nortura SA

NTL Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Næringsorganisasjonen for Bygdeturisme, Gardsmat og Innlandsfiske (HANEN)

OBOS (Oslo Bolig og Sparelag)

OIKOS

Onsagers AS

Orkla

Oslo Børs ASA

Patentkontoret Curo

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Personvernnemnda

Petroleumstilsynet

Plantasjen

Plantesortsnemnda

Politiets Fellesforbund

Politijuristene v/Norges Juristforbund

Private barnehagers Landsforbund

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Privatsykehusenes Fellesorganisasjon

PRO Senteret

Produksjonsnettverk for Elektronisk kunst

Protector Forsikring ASA

Q-meieriene

Raselaget for grå trøndersau

Redd Barna

Regelrådet

Regnskap Norge

Reitangruppen

Resurs Bank AB NUF

Rettspolitisk forening

Sagaplant AS

SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

Samfunnsøkonomene

Santander Consumer Bank AS

Scandinavian Airlines System AB

SEB Kort Bank AB, Oslofilialen

Seniorsaken

Senter for rettsinformatikk (SERI), Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen

Senter Mot Incest og seksuelle overgrep i Hordaland

SINTEF

SINTEF Fiskeri og havbruk

SINTEF Ocean

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Skaperkraft Tankesmien

Skattebetalerforeningen

Skatterevisorenes Forening

Skogfrøverket

Småbedriftsforbundet

Sopra Steria

Sparebankforeningen i Norge

Språkrådet

Standard Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Statsadvokatenes forening

Statstjenestemannsforbundet

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep - Oslo

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep - SMISO Troms

Synnøve Finden

Tandbergs Patentkontor AS

Tankesmien Agenda

Tekna

Teknologirådet

Telenor ASA

Telia Norge AS

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

TINE BA

TONO

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk Institutt

Treindustrien

Trondhjem biologiske stasjon (TBS)

TYR - Norsk Kjøttfeavlslag

Uføres Landsorganisasjon (ULO)

Uni Research AS

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

VESO

Veterinærinstituttet (VI)

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

Virke Inkasso

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Voksne for barn

YA Bank

Yara

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yrkesskadeforsikringsforeningen

Yrkestrafikkforbundet

Zacco Norge

 

Forsvarets høgskole

Handelshøyskolen BI

Kunsthøgskolen i Oslo

Nord Universitet

Norges Handelshøyskole

Norges fiskerihøgskole (UiT)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Politihøgskolen

UNIO Universitets og høyskoleutdannedes forbund

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Universitetet i Trondheim NTNU

Universitetsstudiene på Kjeller

Universitetssykehuset Nord-Norge HF