Høring - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - utredningsrapport

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.04.2003

Vår ref.: 2003/923 KU/KU2 AM:pbp

Om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek uttaler Kultur- og kirkedepartementet i St.prp. nr. 1 (2002-2003) bl.a. følgende:

”Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produserer og låner ut allmenn litteratur og studielitteratur til blinde og synshemmede. Virksomheten ble bygd opp av Norges Blindeforbund og Vestlandske Blindeforbund, men ble overtatt av staten fra 1989.

Sterke utdanningspolitiske, kulturpolitiske og sosialpolitiske grunner tilsier at disse oppgavene må løses på en god måte og i et tilstrekkelig omfang.

Som påpekt i St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving, har Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek hatt en stadig nedgang i produserte titler, spesielt når det gjelder folkebiblioteklitteratur. Også når det gjelder studielitteratur, har det vært problemer med å møte behovet. Biblioteket har i liten grad tilpasset seg ny teknologisk utvikling, selv om biblioteket den senere tid har tatt i bruk digital produksjon.

Departementet vil på denne bakgrunn igangsette en utredning om hvordan folkebibliotek- og studielitteraturtjenester til blinde- og synshemmede best kan organiseres og finansieres i framtiden. En vil her legge vekt på å klargjøre hvordan den teknologiske utviklingen kan fremme organisatoriske løsninger som gir best mulige tjenester til brukergruppen og samarbeidsrelasjoner til andre institusjoner. Videre vil en legge vekt på å nyttiggjøre seg erfaringer som er gjort i andre land der organiseringen av tjenesten til dels sterkt avviker fra den modell en hittil har arbeidet ut fra i Norge. Departementet vil sørge for at utredningen foreligger tidsnok til at de omlegginger som bør gjennomføres, kan effektueres fra og med 2004, og vil komme tilbake til saken i budsjettforslaget for 2004.”

På denne bakgrunn gav Kultur- og kirkedepartementet utreder Jostein Helland Hauge i oppdrag å gjennomføre en utredning med det formål å ”... gi departementet råd om hvordan det ved NLB kan legges til rette finansielle, administrative og produksjonstekniske ordninger som kan gi mer effektiv drift enn i dag, samt øke og forbedre tjenestetilbudet til de primære målgruppene betydelig”.

Rapporten sendes med dette på høring til berørte institusjoner, organisasjoner og departementer. Eventuelle merknader bes sendt som brev til Kultur- og kirkedepartementet innen fredag 25. april 2003. Departementet ber om at høringsuttalelsene også blir sendt elektronisk til følgende adresse: postmottak@kkd.dep.no

Les rapporten Om litteratur- og informasjonstjenester til blinde- og svaksynte i en digital verden av Jostein Helland Hauge

i pdf format
i word format

Med hilsen

Kjell Myhren e.f
ekspedisjonssjef

 

Alf Modvar
avdelingsdirektør


Vedlegg: Rapporten Om litteratur- og informasjonstjenester til blinde- og svaksynte i en digital verden

i pdf format
i word format

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
styret
lokale tillitsvalgte
hoverdvernombudet

Norsk Tjenestemannslag
Bibliotekarforbundet
2fo
Norges Blindeforbund
Vestlandske Blindeforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Statens råd for funksjonshemmede
Synshemmede akademikeres forening
Offentlig utvalg for blindeskrift
Foreningen Norges Døvblinde
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde
Assistanse – foreningen for synshemmede barns sak
ABM-utvikling
Nasjonalbiblioteket
Norsk kulturråd
Norsk Bibliotekforening
Norsk Forfatterforening
Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening
Den norske forleggerforening
Norsk studentunion
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Oslo
Læringssentret
Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Huseby kompetansesenter
Punktskrifttrykkeriet i Bergen
Kristent arbeid blant blinde (KABB)
LINO – Skribentenes klareringstjeneste
Pensumtjeneste AS
Lydbokforlaget
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Helsedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Sosialdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet