Høring - NOU 2006: 15 - Frivillighetsregister

Det foreslås å etablere et frivillighetsregister. Forslaget vil gi foreninger, stiftelser og aksjeselskap som er selvstendige rettssubjekter, en rett til å registrere seg, under forutsetning av at de driver frivillig virksomhet og at virksom­heten ikke er fortjenestebasert.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2006

Høring – NOU 2006: 15 Frivillighetsregister

Resultat av høringen:

Ot prp nr 55 (2006-2007) og frivillighetsregisterloven 29.6.07 nr 88, som trådte i kraft 01.12.2008