Høring - NOU 2006: 15 - Frivillighetsregister

Det foreslås å etablere et frivillighetsregister. Forslaget vil gi foreninger, stiftelser og aksjeselskap som er selvstendige rettssubjekter, en rett til å registrere seg, under forutsetning av at de driver frivillig virksomhet og at virksom­heten ikke er fortjenestebasert.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2006

Høring – NOU 2006: 15 Frivillighetsregister

Resultat av høringen:

Ot prp nr 55 (2006-2007) og frivillighetsregisterloven 29.6.07 nr 88, som trådte i kraft 01.12.2008  

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2006/01686 AØ GP

24.08.2006

Invitasjon til høring – NOU 2006: 15 Frivillighetsregister

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette utredningen Frivillighetsregister (NOU 2006: 15) på høring.

Kultur- og kirkedepartementet nedsatte i august 2005 en arbeidsgruppe for å utrede etablering av et frivillighetsregister. Arbeidsgruppen leverte sin innstilling 5. juli i år. Utredningen følger vedlagt.

I utredningen foreslår arbeidsgruppen at det etableres et frivillighetsregister. Forslaget vil gi foreninger, stiftelser og aksjeselskap som er selvstendige rettssubjekter en rett til å registrere seg, under forutsetning av at de driver frivillig virksomhet og at virksom­heten ikke er fortjenestebasert. Frivillige lag og foreninger som registrerer seg skal gi opplysninger om aktivitetsområde, vedtekter og regnskap.

Formålet med opprettelse av et frivillighetsregister er ifølge utredningen flerdelt.

Ett formål er at frivillighetsregisteret skal være en opplysningsbank som kan forbedre og forenkle samhandling mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter – i lovutkastet benevnt som opplysningsbankfunksjonen.

Et annet formål er å legge forholdene til rette for det offentliges politikk i forhold til frivillig virksomhet – politikkutformingsfunksjonen. En oversikt over og en kategorisering av frivillig sektor kan bidra til at offentlige myndigheter har et bedre grunnlag for å innrette politikk og tiltak.

Det er også et formål med registeret å styrke og bevare grunnlaget for frivillige virksomhet – legitimeringsfunksjonen – og gjennom registrerte data å legge forholdene til rette for statistikk og forskning omkring frivillig virksomhet – forskningsfunksjonen.

Arbeidsgruppen foreslår at registeret drives og organiseres av det offentlige, basert på grunn­data som allerede finnes i Enhetsregisteret. Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til lov om frivillighetsregister.

Det legges i utredningen til grunn at oppslag i frivillighetsregisteret i hovedsak skal være gratis. Driften av registeret foreslås finansiert ved en årlig avgift.

Høringsbrevet og utredningen er lagt ut på departementets hjemmeside http://www.dep.no/kkd/norsk/dok/andre_dok/nou/043001-020005/dok-bn.html

Høringsfristen er satt til 20. oktober 2006. Liste over høringsinstansene ligger vedlagt.

Vi ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende virksomheter eller medlemsorganisasjoner bør forelegges utredningen.

Høringsuttalelsene sendes til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 dep., 0030 Oslo eller elektronisk til postmottak@kkd.dep.no. Innkomne høringsuttalelser vil bli lagt ut på departementets hjemmeside.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Gro Paudal
seniorrågiver

NOU 2006: 15 - Frivillighetsregister
Utredning fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet i august 2005. Avgitt 22. juni 2006.

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
AFS Norge Internasjonal utveksling
Amnesty International Norge
Arbeidssøkerforbundet
Bellona
Blå Kors Norge
Brønnøysundregistrene
Care Norge
De Ti Humanitære AS
De Unges Orkesterforbund
Den norske misjonsalliansen
Departementene
Det norske misjonsforbund
Flyktningerådet
Folkeakademienes Landsforbund
Forbundet mot rusgift
Frelsesarmeen
Friluftslivets fellesorganisasjon
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Indremisjonsforbundet
Innsamlingskontrollen i Norge
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kirkens Nødhjelp
Kirkerådet
KNIF – Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap
Kommunene
Kreftforeningen
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Natur og Ungdom
Nettverk for organisasjonseigde kulturbygg
NHO
Norge Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Blindeforbund
Norges Bygdeungdomslag
Norges Handicapforbund
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Norges KFUK-KFUM-speidere
Norges Korforbund
Norges Kulturvernforbund
Norges Kvinne- Familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Musikkorps Forbund
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors
Norges Ungdomslag
Norges Velforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede
Norsk musikkråd
Norsk Organisasjon for Asylsøkere
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Rikstoto
Norsk teaterråd
Norsk Tipping AS
Norske 4H
Norske kvinners sanitetsforening
Norske symfoniorkestres landsforbund
Norske Trekningslister
Redd Barna
Redningsselskapet
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Stiftelsen SOS-Barnebyer Norge
Ungdom mot narkotika
Velferdsalliansen

Høringsuttalelser vil bli lagt ut fortløpende. Høringsfristen er satt til 20. oktober 2006.

Actis

Amnesty International

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arendal kommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Bergen kommune

Blå Kors Norge

Brønnøysundregistrene

Den Norske Kirke

Det Norske Misjonsforbund

Drammen kommune

Eidsberg kommune – ingen merknader.

Elverum kommune

Farsund kommune

Finansdepartementet

Foreningen for Frivillighetssentralene

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet – ingen merkader.

Frivillighet Norge

Frivillighetssentralene i Møre og Romsdal

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helse- og omsorgsdepartementet – ingen merknader.

Human Rights Service

Hurum kommune

Hyperion

Hå kommune

Innsamlingskontrollen i Norge

Innvandrernes landsorganisasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IOGT

Justis- og politidepartementet

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkens bymisjon

Kommunal- og regionaldepartementet

Kristne Friskolers Forbund

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsrådet for lokalhistorie

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Lierne kommune

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Miljøverndepartementet – ingen merknader.

NASOL

NHO

Norges Bygdekvinnelag

Norges Bygdeungdomslag

Norges Korforbund

Norges kulturvernforbund

Norges Musikkorps Forbund

Norges speiderforbund

Norges Velforbund

Norsk Filminstitutt

Norsk Musikkråd

Norske 4H

Nye Norges Kristne Råd

Nærings- og handelsdepartementet

Populus

Rana kommune

Samarbeids- og utviklingsforum Rogaland

Samferdselsdepartementet – ingen merknader.

Sarpsborg kommunevedlegg

Stokke kommune

Trondheim kommune

Tysnes kommune

Utenriksdepartementet – innspill fra NORAD

Til toppen