Høring om endringer i arbeidsmiljøloven - gjennomgang av Arbeidstilsynets virkemidler og forslag til nye hjemler

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette gjennomgang av Arbeidstilsynets virkemidler og forslag til nye hjemler i arbeidsmiljøloven på alminnelig høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.10.2024

Vår ref.: 24/2444

Frist for å sende inn høringssvar er 15. oktober 2024.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet, under «send inn høringssvar» på regjeringen.no

Med hilsen

Rune Ytre-Arna 

avdelingsdirektør                                                         Prableen Kaur 

                                                                                         rådgiver 

 

 

Departementene

AFF

Akademikerne

ALT-forbundet

AOF Norge

Apotekforeningen

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – OsloMet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsretten

Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

Arbeidssøkerforbundet (AFO)

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Befalets fellesorganisasjon

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)

Coop Norge SA Hovedkontor

Datatilsynet

De samarbeidende organisasjoner

Den Norske Advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske revisorforening

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Direktoratet for arbeidstilsynet

Domstoladministrasjonen

Elevorganisasjonen (EO)

Finans Norge

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forskningsstiftelsen Fafo

Forsvarsbygg

Frischsenteret

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handelshøyskolen BI Oslo

Havindustritilsynet (tidl. Petroleumstilsynet)

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Hovedorganisasjonen Virke

HR Norge

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Høyskolen Kristiania

IKT-Norge

IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Innovasjon Norge

Institutt for offentlig rett (UIO)

Institutt for privatrett (UIO)

Institutt for samfunnsforskning

Junit

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

KS – Kommunesektorens organisasjon

Kunsthøgskolen i Oslo

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LNU – Landsrådet for Norges barn- og ungdomsorganisasjoner

Longyearbyen lokalstyre

Luftfartens funksjonærforening

Luftfartstilsynet

Maskinentreprenørenes Forbund

Mental helse

NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norce (Norwegian Research Centre AS)

Nordlandsforskning

Norges Bondelag

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fleridrettsforbund

Norges Handikapforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)

Norges idrettshøgskole

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lastebileier-forbund

Norges museumsforbund

Norges musikkhøgskole

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Brannvernforening

Norsk Flygelederforening

Norsk Flygerforbund

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norsk Folkehjelp

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk Journalistlag

Norsk Kabinforening

Norsk kritikerlag

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Lektorlag

Norsk Musikkråd

Norsk Regnesentral

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Skuespillerforbund

Norsk sosiologforening

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk yrkeshygienisk forening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Meierifolks Landsforening

Norskog

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Oslo Economics

Oslo kommune

Pelagisk Forening

Pensjonistforbundet

Private Barnehagers Landsforbund

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksmekleren

Rådgivende ingeniørers forening

Sametinget

SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak

Samfunns- og næringslivsforskning

Samfunnsbedriftene

Sámi allaskuvla – Samisk høgskole

Simployer

SINTEF

Sjøfartsdirektoratet

Skatteetaten

SMB Norge

Sparebankforeningen i Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterne

Stiftelsen Rogalandsforskning

Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet)

Sysselmesteren på Svalbard

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Trygderetten

Tverga – resurssenter for egenorganisert fysisk aktivitet

Tvisteløsningsnemnda

Uføres landsorganisasjon

Ungt entreprenørskap

Unio

Universitetene

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Velferdsalliansen

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Økokrim