Høring - Om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

03/AMH-RIG

21.03.2003

Høringsnotat om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen – innkalling til høringsmøte

Landbruksdepartementet vil sende ut forslag til forenklet modell for finansiering av matforvaltningen i begynnelsen av uke 33. Forslaget vil også omfatte forslag til bestemmelse i den nye matloven om gebyrer og avgifter. Vi vil holde høringsmøte om forslaget 23. april 2003 kl 10.00 på Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo. Påmelding til høringsmøte ved Anne Kari Fjellhaug (e-postadresse: anne-kari.fjellhaug@ld.dep.no) innen fredag 11.april.

Bakgrunn
Hovedmålet med matforvaltningsreformen er å skape et kvalitativt godt og kostnadseffektivt tilsyn som er i stand til å møte de nye utfordringene på matområdet. Dagens finansierings­system for matforvaltningen er på flere punkter dårlig tilpasset denne målsettingen og framstår som fragmentert og uoversiktlig. Det er derfor behov for å foreta forenklinger og forbedringer slik at den framtidige finansieringsmodellen kan støtte opp under de øvrige elementene i matforvaltningsreformen.

I høringsnotatet om ny og enklere matlov ble det med henvisning til det igangsatte arbeidet med revidert finansieringsmodell ikke lagt fram forslag til bestemmelse om gebyrer og avgifter. Det ble i Helsedepartementets høringsbrev orientert om at denne bestemmelsen ville bli hørt separat som del av høringen om forenklet finansiering av matforvaltningen.

Det vises videre til at Helsedepartementet har lagt fram et høringsnotat med forslag til midlertidige bestemmelser for bruk av gebyrer og avgifter i tilknytning til matforvaltningen. Disse midlertidige bestemmelsene er tenkt å gjelde fram til ny matlov trer i kraft.

Høring
Høringsnotatet vil bli ettersendt i begynnelsen av uke 33 og vil være tilgjengelig fra tirsdag 25. mars via nettsiden www.dep.no/matforvaltning. Høringsnotatet er utarbeidet i et samarbeid mellom Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet og Helsedepartementet.

I høringsnotatet legges det fram forslag til hovedprinsipper for finansieringen av matforvaltningen (kap. 6) og forslag til bestemmelse i den nye matloven som hjemler bruk av avgifter og gebyrer innenfor matlovens virkeområde (kap. 9). For å gi høringsinstansene grunnlag for å vurdere disse forslagene er det i kap. 7 gjort en vurdering av oppgavene i matforvaltningen med hensyn til brukerfinansiering, mens det i kap. 8 er skissert et foreløpig forslag til revidert finansieringsmodell.

Landbruksdepartementet har valgt å benytte de samme høringsinstanser som ble benyttet for høringen av ny og enklere matlov med tillegg for de organisasjoner og virksomheter som i forbindelse med matlovhøringen har bedt om å bli hørt.

Høringsfrist m.m.
Det er et siktemål at bestemmelsene om gebyr og avgifter skal kunne legges fram for Stortinget sammen med de øvrige bestemmelsene i forslaget til ny matlov slik at matloven skal kunne tre i kraft med virkning fra 1.1.2004. Som det ble varslet om på høringsmøte om matloven vil det derfor være behov for å gjennomføre en høring med forkortet høringsfrist. Et høringsmøte vil bli avholdt 23. april 2003 kl 10.00 på Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo.

Landbruksdepartementet ber om tilbakemelding om hvem som kommer til høringsmøtet fra den enkelte høringsinstans. Departementet ønsker slik tilbakemelding innen fredag 11. april til Anne Kari Fjellhaug, tlf 22 24 94 39 eller på e-post anne-kari.fjellhaug@ld.dep.no.

Eventuelle skriftlige kommentarer til høringsnotatet bes sendt til Landbruksdepartementet innen 25. april 2003. Av hensyn til den videre behandlingen ønsker departementet eventuelle kommentarene gitt i følgende rekkefølge:

  1. Kommentarer til de foreslåtte prinsippene for finansiering av matforvaltningen (kap. 5)
  2. Kommentarer til vurderingene av oppgavene i matforvaltningen i forhold til gebyr- og avgiftsfinansiering (kap. 6)
  3. Kommentarer til revidert finansieringsmodell (kap. 7)
  4. Kommentarer til forslag til bestemmelse i ny matlov (kap. 8)
  5. Andre kommentarer

Hvis mulig ber vi også om å få tilsendt skriftlige høringsuttalelser elektronisk til rolf-ivar.gran@ld.dep.no.

Med hilsen

Per Harald Grue e.f.
departementsråd

Gudbrand Bakken
ekspedisjonssjef

Følgebrev

Deres ref

Vår ref

Dato

03/670 AMH/RIG

25.03.2003

Høringsnotat om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen -oversendelsesbrev

Landbruksdepartementet viser til brev datert 21.03.2003 hvor det bl.a. ble invitert til høringsmøte om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen. Det ble i nevnte brev orientert om at høringsnotatet ville bli ettersendt i begynnelsen av uke 33 og være tilgjenglig i elektronisk versjon via nettsiden www.dep.no/matforvaltning fra og med tirsdag 25. mars. Vedlagt følger høringsnotatet. Det vises til brevet datert 21.03.2003 for nærmere omtale av notatet og høringen.

Med hilsen

Per Harald Grue e.f.
departementsråd

Steinar Svanemyr
fung. ekspedisjonssjef