Høring om forskrift til betalingssystemloven § 4-2 - gjennomføring av verdipapiroppgjøret i insolvenssituasjoner

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til forskriftsbestemmelse om at finansielle instrumenter og innskudd på oppgjørskonti i oppgjørsbank kan brukes til gjennomføring av verdipapiroppgjør i en insolvenssituasjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.05.2015

Vår ref.: 12/5313 FMA EBJ

Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Norges Bank og Verdipapirsentralen ASA med utkast til forskriftsbestemmelse om at finansielle instrumenter og innskudd på oppgjørskonti i oppgjørsbank kan brukes til gjennomføring av verdipapiroppgjør i en insolvenssituasjon. Hjemmel for fastsettelse av slik forskriftsbestemmelse vil være betalingssystemloven § 4-2 fjerde ledd.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill til vedlagte utkast til forskriftsbestemmelser. Høringsfristen er 19. mai 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsnotatet, med kopi av forordningen, kan også lastes ned på Finansdepartementets hjemmesider under «Dokumenter» og «Høringer».

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                       Alexander Behringer
                                                                       avdelingsdirektør

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
ØKOKRIM

Til toppen