Høring om kildeskatt på pensjoner mv.

Resultat: Ot.prp. nr. 20 (2008-2009)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2008

Vår ref.: 07/2517 SL OGD/KR

Høring om kildeskatt på pensjoner mv.

 

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om kildeskatt på pensjoner mv. Høringsnotatet kan også hentes på Finansdepartementets hjemmeside.

Listen over høringsinstanser er vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 31. mars 2008. Det bes om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen


Odd Hengsle  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                        Omar G. Dajani
                                                        lovrådgiver


Vedlegg

Høringsinstansene

 

Finansmarkedsavdelingen Her 
Skatteøkonomisk avdeling Her 
Økonomiavdelingen Her 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Arbeids- og Velferdsdirektoratet Postboks 5 0130 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Befalets Fellesorganisasjon Postboks 501 Sentrum 0105 OSLO
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser  Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den Norske Aktuarforening v/Sissel Rødevand
Finansnæringens Hovedorganisasjon Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Den norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 OSLO
Den norske lægeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 OSLO
Den norske veterinærforening Postboks 6781 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Det Norske Arbeiderpartiet Kvinnesekretariatet Postboks 8743 Youngstorget 0028 OSLO
Det norske maskinistforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Ensliges Landsforbund Postboks 6676 Rodeløkka 0502 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Fellesforbundet Lilletorget 1 0184 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor Postboks 2330 Solli 0201 OSLO
Folketrygdfondet Postboks 1845 Vika 0123 OSLO
Forskerforbundet Postboks 1025 Sentrum 0104 OSLO
Forsvarets Personellservice Postboks 1493 Vika 0116 OSLO
Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johansg. 25 0159 OSLO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO
Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 OSLO
Juridisk rådgivningskontor for kvinner JURK Postboks 2691 Solli 0204 OSLO
Kommunal Landspensjonskasse Postboks 1733 Vika 0121 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Krigsinvalideforbundet Postboks 749 Sentrum 0106 OSLO
Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening Drammensv. 8 0255 OSLO
Kristelig Folkeparti Øvre Slottsg. 18/20 0157 OSLO
Kristelig Folkepartis Ungdom Øvre Slottsg. 18 0157 OSLO
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Postboks 4375 Nydalen 0402 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd v/generalsekretær Malene Kenzel Avdeling for Offentlig Ret Juridisk Institut Aarhus Universitet Bartholins Allé Bygning 1350 8000 Århus DANMARK
Norges Astma- og Allergiforbund Postboks 2603 St.Hanshaugen 0131 OSLO
Norges Blindeforbund Postboks 5900 0308 OSLO
Norges Døveforbund Grensen 9 0159 OSLO
Norges Diabetesforbund Postboks 6442  0605OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges Kommunistiske Parti Helgesens g. 21 0553 OSLO
Norges Offisersforbund  Møllerg. 10 0179 OSLO
Norges Praktiserende Arkitekter Ans Essendropsg. 3 0368 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Flygerforbund Oksenøystien 2 1366 LYSAKER
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Investorforum Postboks 394 Sentrum 0103 OSLO
Norsk Kabinforening Postboks 11 1330 FORNEBU
Norsk Nærings og Nytelses- Middelarbeiderforbund Postboks 8719 Youngstorget 0028 OSLO
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund  Kongsg. 52-58 4005 STAVANGER
Norsk Pensjonistforbund Møllerg. 37 0179 OSLO
Norsk Sjømannsforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Norsk Sjøoffisersforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Norsk Tjenestemannslag NTL Møllerg. 10 0179 OSLO
Norske Arkitekters Landsforbund Josefines g. 34 0351 OSLO
Norske Pensjonskassers Forening Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Norske Sivilingeniørers Forening (Nif) Postboks 2312 Solli 0201 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Rød Valgallianse Osterhaus g. 27 0183 OSLO
Samfunnsøkonomenes Forening Postboks 8872  0028 OSLO
Senterpartiets Hovedorganisasjon Postboks 1191 Sentrum 0107 OSLO
Senterkvinnene Postboks 1191 Sentrum 0107 OSLO
Sentralskattekontoret for utenlandssaker Postboks 8031 Postterminalen 4068 STAVANGER
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Siviløkonomene Postboks 1869 Vika 0124 OSLO
Senter for statlig økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad
Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Sosialistisk Venstreparti Akersg. 35 0158 OSLO
Sparebankforeningen i Norge Postboks 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Storbedriftenes Skatteforum Postboks 33 1324 LYSAKER
Teknologibedriftenes Landsforening Postboks 769 4004 STAVANGER
Trygdetilsattes Landsforbund  Postboks 9214 Grønland 0134 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806  5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO
Verdipapirfondenes forening Hansteens g. 2 0253 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
Økonomiforbundet Østreg. 23 2317 HAMAR

Til toppen