Høring om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2007

Vår ref.: 200703007 ES MVO/AME/mk

Regjeringen ønsker å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester som ledd i å bekjempe prostitusjon og menneskehandel, og Justisdepartementet sender på høring et forslag om en ny bestemmelse i straffeloven 1902 som rammer kjøp av seksuelle tjenester fra voksne. Straffeloven § 203 om kjøp av sex av mindreårige foreslås beholdt som en separat bestemmelse med høyere strafferamme.

Høringsnotatet inneholder også forslag om å gi politiet adgang til kontroll av kommunikasjonsanlegg etter straffeprosessloven § 216 b i saker om overtredelse av straffeloven 1902 § 201 a (”grooming”).

Departementet ber om høringsinstansenes syn på de foreslåtte endringene.

Høringsfristen er 10. oktober 2007.

En liste over høringsinstansene ligger ved. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge forslaget for underliggende etater.

Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelig på internett på departementets elektro­niske informasjonstjeneste, regjeringen.no/jd.

Med hilsen

Knut Helge Reinskou
fung. ekspedisjonssjef

Marianne Vollan
kst. avdelingsdirektør

 

Adressater
for JDs høringsbrev 04.07.2007 om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Stavanger tingrett

Trondheim tingrett

Domstoladministrasjonen

 

Riksadvokaten

Statsadvokatene

ØKOKRIM

Politidirektoratet

 

Sivilombudsmannen

 

Barneombudet

Likestillings- og diskriminerings­ombudet

 

Albertine

Amnesty International (norsk avdeling)

Alternativ til Vold

Bergen forsvarerforening

Caritas

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Den norske lægeforening

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Det norske Menneskerettighetshuset

DIXI ressurssenter for voldtatte

Fafo

Fellesorganisasjonen for barneverns­pedagoger, sosionomer og vernepleiere

FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Forsvarergruppen av 1977

Frelsesarmeen

Juridisk rådgivning for kvinner - JURK

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Jussformidlinga i Bergen

Kirkens Bymisjon

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kompetansesenter for likestillings­arbeid

Kompetanseutvalget for dommere

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kontoret for voldsoffererstatning

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Kvinneuniversitetet i Nord

Kvinneuniversitetet på Hamar

Landsforbundet for lesbisk og homofil frigjøring

Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold

Stiftelsen rettferd for taperne

Landsorganisasjonen i Norge

MIRA-senteret

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Juristforbund

Norges Lensmanns- og politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk Barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform – KROM

Norsk Krisesenterforbund

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske kvinnelige juristers forening

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Politiembetsmennenes Landsforening

Politiets fellesforbund

Politihøgskolen

PRO-senteret

Prostituertes interesseorganisasjon (PION)

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Rettspolitisk forening

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Sosial- og helsedirektoratet

Statsadvokatenes forening

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Straffelovrådet

Utekontakten i Bergen

Voldtektsmottakene

(Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø)


 

 

Til toppen