Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om norsk internasjonal insolvensrett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2011

Vår ref.: 10/11637

Høring om norsk internasjonal insolvensrett


Norsk rett regulerer bare i begrenset grad konkurs- og annen insolvensbehandling som berører flere stater. Av internasjonale avtaler på dette rettsområdet er Norge bare tilsluttet den nordiske konkurskonvensjonen (konvensjon 7. november 1933 mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om konkurs). Samtidig er internasjonal handel økt betydelig de siste årene. Dette gjelder også for norsk handel med andre stater. Med dette følger at flere insolvensbehandlinger i Norge berører andre stater, mens utenlandske insolvensbehandlinger har betydning for norske borgere eller formuesgoder som befinner seg i Norge.

Parallelt med denne utviklingen er det blitt etablert ulike ordninger for grensekryssende insolvensbehandlinger. Vi nevner her særlig EUs konkursforordning, Rfo. 1346/2000. Denne forordningen etablerer et gjensidig system for anerkjennelse i hele EU-området av insolvensbehandling åpnet i en medlemsstat. Forordningen faller utenfor EØS-avtalen. I tillegg har FNs handelsrettsorganisasjon UNCITRAL etablert en egen modellov om grensekryssende insolvensbehandlinger (UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, datert 30. mai 1997). Modelloven er ingen internasjonal avtale, men snarere et forslag til hvordan internasjonal insolvensrett kan reguleres i den enkelte staten. Det har foreløpig ikke vært aktuelt å etablere norske lovregler på grunnlag av UNCITRALs modellov.

På denne bakgrunnen ba Justisdepartementet i 2008 professor dr. juris Mads Henry Andenæs om å utrede regler om norsk internasjonal insolvensrett. Utredningen ble avgitt i oktober 2010, og følger vedlagt. Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene i utredningen.

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Høringsfristen er 1. mars 2011. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis til [email protected], eventuelt til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.


Med hilsen

 

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør


Ingrid K. Rogne
lovrådgiver

Adressater for Justisdepartementets høringsbrev om norsk internasjonal insolvensrett (sak 201011637)


Departementene

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Konkurransetilsynet
NAV Innkreving (NAVI)
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Oslo tingrett
Oslo byfogdembete
Bergen tingrett
Trondheim tingrett
Domstoladministrasjonen

Advokatforeningen
Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Det norske Veritas
eforum.no
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Eksportfinans
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
Gjeldsoffer-Alliansen GOA
Handels- og Servicenæringens
Hovedorganisasjon HSH
 Handelshøyskolen BI
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
KLP - Kommunal Landspensjonskasse
Kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon KS
Konkursrådet
Landsorganisasjonen i Norge
Markedsføringsforeningen i Oslo
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Egeninkassoforening
Norsk forening for Bygge- og Entrepriserett
Norsk Industri
Norsk Investorforum
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers
Forbund
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Pensjonkasseforeningen
Rettspolitisk forening
Siviløkonomene
Skatterevisorenes Forening
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen