Prop. 88 L (2015–2016)

Endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling)

Proposisjonen inneholder forslag til regler i konkursloven mv. om grenseoverskridende insolvensbehandlinger. Det foreslås blant annet regler i konkursloven om hvilke virkninger det skal ha i Norge at insolvensbehandling er åpnet i andre stater. Det foreslås lovendringer som vil medføre at norske vernetingsregler i større grad stemmer overens med vernetingsreglene i EUs insolvensforordninger og UNCITRALs modellov. Det foreslås også å åpne for at norske domstoler på nærmere bestemte vilkår kan åpne en norsk «særkonkurs», som bare omfatter skyldnerens eiendeler i Norge.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget