Høring om skjermingsmetoden for deltakere i deltakerlignet selskap – Anvendelse i utenlandsforhold

Resultat: Forskrift om endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 24.10.2008 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 10-47 første, fjerde og sjette ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2007

Vår ref.: 07/2765 SL akr/rla

Høring om skjermingsmetoden for deltakere i deltakerlignet selskap – Anvendelse i utenlandsforhold


Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om skjermingsmetoden for deltakere i deltakerlignet selskap – Anvendelse i utenlandsforhold. Høringsnotatet kan også hentes på Finansdepartementets hjemmeside.

Listen over høringsinstanser er vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 18. september 2007. Det bes om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen

Knut Erik Omholt   e.f.
avdelingsdirektør

                                                              Arthur Kristoffersen
                                                              lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Akademikerne Akersgt. 16 0158 OSLO
Attac Norge Osterhausg. 27 0183 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Fraktefartøyenes Rederiforening Postboks 2020 Nordnes 5817 BERGEN
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Hurtigbåtenes Rederiforbund Helland 6390 VESTNES
IKT-Norge Postboks 546 Skøyen 0214 OSLO
Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norsk Investorforum Postboks 394 Sentrum 0103 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Servicebedriftenes Landsforening Postboks 5473 Majorstuen 0305 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet Magnus Lagabøterspl. 1 5010 BERGEN
Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet Karl Johans g. 47 0162 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO

 

Til toppen